Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
 Sēžu lēmumi
 Saistošie noteikumi
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 Nolikumi, noteikumi
 Attīstības programmas
 Teritorijas plānošana
 Publiskais gada pārskats
 Veidlapas
 Izsniegtās licences
 Par nekustamā īpašuma nodokli
 Ceļu un ielu saraksti
 Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
 Deleģēšanas līgumi
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Saistošie noteikumi

 2019. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Mālpils novada pašvaldības nolikums" 

Grozījumi:

2020.gada 25.marta Nr.12 "Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”"


2019. gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.13 "Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”"

Paskaidrojum raksts

2019. gada 27 marta saistošie noteikumi Nr.4 "Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”"


Paskaidrojuma raksts

Par Mālpils novada budžetu 2020. gadam

2020. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" 

Priekšsēdētājas ziņojums

Pielikumi 1-7

Pielikumi 8-23

Grozījumi

2020. gada 27. maija saistošie noteikumi  Nr. 13."Grozījumi Mālpils novada domes 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi 3; 4; 6

Par Mālpils novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu
2020. gada 26. februāra sasitošie noteikumi Nr. 3. "Mālpils novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksts


Par Mālpils novada pašvaldības simboliku

 
 
Nodeva par Mālpils novada simbolikas izmantošanu
 
 
Grozījumi:
 
 
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 
 
 
Mālpils novada pašvaldības aģentūras "Mālpils sociālais dienests" nolikums
 
 
Grozījumi:
 
 
 
Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem
 
 
 
 
 
 
Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā
 
 
Grozījumi:
 
 
Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā
 
 
 
 
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Mālpils novada pašvaldībā
 
 
grozījumi:
 
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Mālpils novadā
 
 
Grozījumi:
 
 
Par daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu
 
 
 
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
 

22.02.2017. saistošie noteikumi Nr. 2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

 
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

2019. gada 31. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” aktuālā redakcija

Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu 


2018.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.6 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mālpils Mūzikas un mākslas skolā”
 aktuālā redakcija

 
Grozījumi:
 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Grozījums Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”"

  
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils novadā
 
 
 
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
 
 
 
Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
 
 
 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā
 
 
Grozījumi:
 
Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu
 
 
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils novadā
 
aktuālā redakcija
 
Grozījumi:
 
 
 
Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā
 
 
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumu.
 
 
 
Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils novadā
 
 
 
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
 
 
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novadā
 
Grozījumi:
 
Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā
 
 
 
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Mālpils novadā
 
 
 
Nodeva par Mālpils novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām
 
 
 
Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā
 
 
Grozījumi:
 
 
 
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas licencētās makšķerēšanas zonās
 

Paskaidrojuma raksts

Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai

2011. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.10 "Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai" aktuālā redakcija

 
Grozījumi:
 
 
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi
 
 
Grozījumi:
 
 
Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru
 
 
Grozījumi:
 
 
 
Mālpils novada administratīvās atbildības noteikumi
 
 
Grozījumi:
 
 
 
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
 
 
Grozījumi:
 
 
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils novadā
 
 
Par pašvaldības nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novadā
 
 
Labiekārtošanas noteikumi par Mālpils pagasta namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu, pieguļošo teritoriju un apstādījumu uzturēšanu un kopšanu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
  Vēsture
  Kartes
  Simbolika
  Kultūras pasākumu plāns
  Mālpils kultūras centrs
  Izstāžu zāle
  Vēsturiskā mantojuma krājums
  Latvijas 100gades pasākumi
  Bibliotēka
  Nodarbības mācību virtuvē
  Fotogalerija
  Mālpils novada vidusskola
  Mūzikas un mākslas skola
  Mūžizglītība
  Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
  Sporta darba organizators
  Sports bildēs
  Sporta komplekss
  Naktsmītnes un relaksācijas vietas
  Aktīvā atpūta
  Apskates vietas
  Dabas objekti
  Vēsturiskas vietas
  SIA "Mālpils Piensaimnieks"
  Draudzes
  Biedrība "Notici sev"
  Mālpils novada politiski represēto nodaļa
  Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
  Mālpils Tautskola
  Biedrība "Idoves mantojums"
  Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
  Jauniešu apvienība "MJA.U"
  KrastGroup
  Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
  Pasta nodaļas darba laiki
  Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
  2013.gada sezona
  2012.gada sezona
  2018. gada sezona
  Video "Mālpils 800"
  Foto galerijas
  Arhīva foto
  Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
  Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
  Video
  2020
  2019
  Baznīcas
  Pilskalni
  Muižas
  Skulmju dzimtās vietas
  Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
  Politiski represēto piemiņas vietas
  Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
  Pieminekļi, piemiņas vietas
  Avoti
  Dižkoki
  Skatu punkti