Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Visas aktualitātes
Projekts "Jauniešu līdzdalība Mālpilī"

 

       

 

 Panākta vienošanās par jaunatnes politikas attīstību Mālpils novadā

 
 No 2017.gada 15.novembra līdz šā gada 1.martam Mālpils novadā tika īstenots projekts “Jauniešu līdzdalība Mālpilī”. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros.
 

Projekta vispārīgais mērķis bija  veicināt Mālpils novada jauniešu valstsgribu, piederību novadam, rosināt jauniešu pašiniciatīvu, pilsonisko līdzdalību, kā arī veicināt dialogu starp jauniešiem un lēmējvaru, lai identificētu novadā esošās problēmas un izstrādātu risinājumus, šādi uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti.

 

Projekta pasākumi tika definēti tā, lai būtu sasniedzami projekta tiešie mērķi:

                    Identificēt jauniešu vajadzības un saņemt priekšlikumus lietderīgā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējām, informētības, drošības, fizkās un emocionālās veselības nodrošināšanai, vides labiekārtošanai, kā arī atgriešanās novadā veicināšanai;

                    Izstrādāt rīcības virzienus Mālpils novada attīstības programmai darbā ar jaunatni, apkopojot izstrādāto priekšlikumus jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanai Mālpils novadā;

                    Izzināt Mālpils pašvaldības jauniešu viedokli par Strukturētā dialoga VI cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā- kas tālāk? “;

                    Nodrošināt pakāpenisku izstrādāto priekšlikumu/ rekomendāciju ieviešanu dzīvē.

 

Projekta laikā notika 1.Jauniešu forums "Esi sadzirdēts" Mālpilī, pasākums “Kafija ar politiķiem”, tika organizēta jauniešu aptauja tiešsaistē, Plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni darba grupa un rezultāti prezentēti Mālpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.

 

Projektā īstenotie pasākumi deva iespēju uzzināt aktuālo situāciju jaunatnes jomā novadā – jauniešu intereses un vēlmes, pašvaldības sniegtās iespējas, stiprās un vājās puses, domājot par darba ar jaunatni attīstību novadā un likt pamatu turpmākiem pasākumiem.

 

Mālpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē deputāti pieņēma zināšanai sagatavotos priekšlikumus jaunatnes politikas rīcības virzieniem un uzdevumiem un vienojās uz Mālpils novada domes sēdi virzīt lēmumprojektu, ar kuru Mālpils novada jaunatnes lietu speciālistei Antrai Austriņai-Seņkānei tiek uzdots līdz 2018.gada novembrim sagatavot Mālpils novada jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2019.-2025.gadam, tajā ietverot pamatojuma daļu, SVID analīzi, rīcības virzienus un uzdevumus, sasniedzamos rezultatīvos un kvalitatīvos rādītājus, atbildīgās un iesaistītās institūcijas un finanšu plānu.

 

Projekts tika īstenots pēc Mālpils novada jaunatnes lietu speciālistes Antras Austriņas-Seņkānes iniciatīvas, ar biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija”, kas apvieno vadošos ekspertus jaunatnes politikas un darba ar jaunatni jomā Latvijā, ekspertu līdzdalību un ar Mālpils novada domes un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

 

“Man prieks par Mālpils pašvaldību, kura ir uzsākusi attīstīt jaunatnes politiku. Pateicoties šī projekta aktivitātēm ir veicināts jauniešu un domes dialogs, kas ir ļoti būtiski pozitīvai pašvaldības attīstībai. Domāju, ka daudzas vajadzības un priekšlikumi, kurus apzinājām projekta ietvaros, ir aktuāli lielai sabiedrības daļai ne tikai jauniešiem, piemēram sakārtota vide, apgaismojums uz ielām un plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas". A. Austriņa- Seņkāne

 

Projekta īstenotāji izsaka pateicību ikvienam, kas piedalījās, kas dalījās, kas diskutēja, kas uzdrīkstējās sapņot un kas ir gatavi iesaistīties darba ar jaunatni attīstībā Mālpils novadā arī turpmāk.

 

Jauniešu forums kā sadarbības piemērs

 

1.-2.decembrī notika pirmais jauniešu forums Mālpilī „Esi sadzirdēts”. Foruma mērķis bija identificēt jauniešu vajadzības un saņemt priekšlikumus lietderīgā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējām, informētības, drošības, fizkās un emocionālās veselības nodrošināšanai, vides labiekārtošanai, kā arī atgriešanās novadā veicināšanai.

 

Foruma pirmajā dienā Mālpils Novada vidusskolā, pulcinot sešdesmit jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem, norisinājās diskusijas ar mērķi iepazīties ar paveikto novadā 2017.gadā un identificēt galvenās problēmas Mālpils novadā jaunatnes jomā. Foruma otrās dienas mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 17-30 gadiem.

 

Paldies Mālpils novada vidusskolas kolektīvam par atsaucību pasākuma organizēšanā – jaunieši atzina, ka šāds pasākums ir kas nebijis skolā un novadā un ir ļoti lietderīgi laiku pa laikam pavadīt laiku skolā mazliet citā formātā un domāt, runāt un līdzdarboties par jautājumiem, kas aktuāli visā novadā.

 

Kopumā forumā piedalījās 75 jaunieši, kas tik mazam novadam ir ļoti liels sasniegums organizējot pirmo novada jauniešu forumu.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817421404948745HYPERLINK "https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817421404948745&id=214555238568711"&HYPERLINK "https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817421404948745&id=214555238568711"id=214555238568711

 

“Kafija ar politiķiem” - gan kafija, gan kūkas

 

Šā gada janvārī novada jaunieši tika aicināti uz pasākumu “Kafija ar politiķiem”, kas ir neformāla tikšanās starp jauniešiem un politikas veidotājiem, lai pārrunātu gan foruma rezultātus un aktuālos jautājumus novadā, gan diskutētu par Strukturētā dialoga Eiropā VI ciklā definētiem jauniešu un politikas veidotāju konsultāciju jautājumiem.

 

Šis pasākums ļāva ne tikai plašāk palūkoties uz notikumiem ārpus novada, bet arī kļūt par daļu no Eiropas jaunatnes politikas veidotājiem. Tieši šo konsultāciju rezultāti tiks izmantoti, lai veidotu jauno Eiropas jaunatnes politiku, kas spēkā būs ar 2019.gadu un kuras ietekme attieksies uz jebkuru jaunieti ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī, ikvienā novadā un apdzīvotā vietā.

 

Pasākumā piedalījās 23 dalībnieki, no tiem 8 pašvaldību iestāžu vadītāji un darbinieki un Mālpils novada deputāti. Dalībnieki atzina, ka tikai dialogā mēs varam iepazīt viens otru labāk, varam mācīties viens no otra, iedrošināt viens otru un vienoties par kopīgu darbu jauniešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai Mālpils novadā.

 
 

Kā jaunieši redz Mālpils novadu?

 

Šā gada janvārī-februārī ikviens no Mālpils jauniešiem vecumā no 13-30 gadiem tika aicināti piedalīties Jauniešu aptaujā. Tika saņemtas 118 jauniešu anketas (22.4% no Mālpils novadā deklarēto jauniešu skaita) un pēc sniegtajām atbildēt varēja izdarīt virkni secinājumus, kā piemēram:

-   Visaktuālākā problēma ir atpūtas vietu trūkums Mālpilī, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku ārpus mācībām un interešu izglītības.

-    Jauniešu vidū vispuzitīvāk vērtētais ir sporta kompleksa piedāvājums, visnegatīvāk medicīnas pakalpojumi.

-    Jaunieši ir daļēji apmierināti ar kultūras piedāvājumu un vēlētos vairāk jauniešu auditorijai piemērotus kultūras pasākumus

-    Jaunieši labprāt veiktu brīvprātīgo darbu, īpaši izdalot- kultūras, sporta un dzīvnieku aprūpes jomas.

-    Nodarbinātības jomā jaunieši uzskata, ka trūkst informācijas par darba vietām, kā arī augsti kvalificētas darba vietas.

un citus.
 

Kas tālāk?

Lai vienotos, kādi ir turpmāk veicamie soļi jaunatnes jomā Mālpils novadā, Mālpils novada jaunatnes lietu speciāliste Antra Austriņa-Seņkāne uz tikšanos šā gada februārī aicināja dažādu jauniešu grupu, pašvaldību iestāžu, deputātu pārstāvjus un ekspertus jaunatnes politikas un darba ar jaunatni jomā. 

Plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni darba grupa vienojās par 4 rīcības virzieniem un 22 uzdevumiem, kas nākamo 6 gadu laikā ir īstenojami jaunatnes jomā Mālpils novadā:

Rīcības virziens

1. Lietderīga brīvā laika pavadīšana

Uzdevumi

1.1. Jauniešu telpas izveide un labiekārtošana.

1.2. Iedvesmojošu pieredzes stāstu dažādās jomās pasākumu cikls.

1.3. Uz jauniešu auditoriju orientēti kultūras pasākumi.

1.4. Tematiski neformālās izglītībaspasākumi specifiskām mērķa grupām (apmācības, semināri, informatīvi pasākumi)

1.5. Mobilitātes aktivitāšu īstenošana Latvijā un ārpus Latvijas.

Rīcības virziens

2. Nodarbinātība

Uzdevumi

2.1. Vasaras nodarbinātības pasākumi atbilstoši pieprasījumam.

2.2. Jauniešu prakšu tīkla izveide pašvaldībā.

2.3. “Ēnu diena” pasākumi.

2.4. “Uzņēmumu un iestāžu atvērto durvju dienas” pasākumi.

2.5. Apmācības uzņēmējdarbības un radošuma jomā.

Rīcības virziens

3. Veselība

Uzdevumi
3.1. Tematiski pasākumi skolās.
3.2. Informatīvas kampaņas novadā.

3.3. Veselības veicinoši pasākumi novadā – sporta spēles, komandu spēlēs, starppaudžu pasākumi.

3.4. Pasākumi Sporta centrā, kas dod iespēju jauniešiem attīstīt fizisko veselību ārpus kolektīvajām nodarbībām un atbilstoši individuālajām vajadzībām.

3.5. Jauniešu līdzdalība Mālpils sporta laukumu atjaunošanā. 

Rīcības virziens

4. Līdzdalība

Uzdevumi

4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izveide novadā.

4.2. Mālpils Jauniešu Apvienības MJAu darbības stiprināšana.

4.3. Ikgadēju līdzdalības pasākumu (jauniešu forums, Kafija ar politiķiem) organizēšana novadā.

4.4. Dalība jaunatnes politikas pasākumos nacionālā līmenī.

4.5. Pašvaldības konsultāciju mehānisma ar jauniešiem pirms lēmumu pieņemšanas, kas skar jauniešus, izveide.

4.6. Jauniešu informācijas sistēmas izveide novadā.

4.7. Jaunatnes darbinieka amata vietas izveide.

 

Ar sagatavotajiem priekšlikumiem Mālpils novada Jaunatnes lietu speciāliste Antra Austriņa – Seņkāne un jaunatnes politikas eksperte Inese Šubēvica iepazīstināja Mālpils novada deputātus.

 

“Īstenotais projekts ir labās prakses piemērs, kas parāda, ka arī ar nelieliem resursiem, bet ļoti lielu vēlēšanos, īsā laikā var paveikt ļoti daudz. Jaunieši ir mūsu tagadne, kuros ir jāinvestē šeit un tagad, lai nākotnē viņi varētu veidot mūsu kopīgu ikdienu, veicināt novadu attīstību, veidot ģimenes un strādāt novadā. Man ir liels prieks par ikkatru pašvaldību, kas investē jauniešos un attīsta darbu ar jaunatni un jo īpaši esamu gandarīta, ka arvien jaunas pašvaldības un ar jaunu sparu iesaistās jaunatnes politikas attīstībā. Lai arī Mālpils novads ir salīdzinoši neliels, tomēr šeit cilvēkos mīt liels gribasspēks. Esmu pārliecināta, ka šī projekta rezultāti nepaliks tikai uz papīra, bet darbs jaunatnes jomas attīstīstības virzienā soli pa solim un ļoti sistemātiski Mālpils novadā tiks attīstīts.”, I.Šubēvica, projekta jaunatnes politikas eksperte

 
 

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projektu līdzfinansē Mālpils novada dome.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti