Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Projekta pasākumu plāns 2011.-2013.gads
 Projekta gaita
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Projekta pasākumu plāns 2011.-2013.gads

                               Projekta 1.gada pasākumi 

Uzsākšana
Pasākuma apraksts
08/11
Darba grupas sanāksmes, projekta dokumentācija, finanses –regulāri visā projekta norises laikā
08/11
Projekta pirmā gada plānošana,
projekta bukleta satura izstrāde,
informācijas sagatavošana novada domes mājas lapai,
regulāras publikācijas “Mālpils Vēstīs”, projekta dienasgrāmata
09/11
Projekta bukleta izveide un izplatīšana
09/11
Dzejas dienas visās novada skolās
09/11
Rakstnieka muzeja apmeklējums –vsk., 9.-12.klase,
Sidgundas pamatskola-5.-9.kl.
10/11
Projekta informācijas ievietošana mājas lapā www.malpils.lv
10/11
Aptaujas jautājumu izstrāde par dažādu paaudžu lasīšanas ieradumiem (skolēni, skolotāji, vecāki, bibliotēku lasītāji) – līdz 1.oktobrim, divu veidu anketa
10/11
Literāro darbu autoru lasījumi vidusskolā-5.klašu skolēniem,
Sidgundas pamatskolā -5.-9.klašu skolēniem
11/11
“Burtiņu diena” Vidusskolas skolēni darbojas ar sākumskolas skolēniem – spēles, zīmēšana, vingrošana saistībā ar burtiem
11/11
Aptauja par lasīšanas ieradumiem visās Mālpils novada skolās un bibliotēkās
11/11
“Jaunās Ziemassvētku brīnumpasakas”:
 1.-9.klašu skolēni raksta pasakas. Žūrija atlasīs 12 labākās tulkošanai un iekļaušanai kopīgā pasaku kalendārā
Līdz 20.novembrim –uzraksta pasakas.
Žūrija katrā skolā – 21.novembrī.
Pa vienai pasakai no katras skolas, tulkojums – līdz 25.novembrim.
Ilustrācijas –labākajām 6 no katras skolas
12/11
NaNoWriMo (vidusskolas klasēm)- radošā rakstīšana
12/11
Aptaujas rezultātu analīze, informācijas apmaiņa ar Austrijas partneriem – līdz 17.12.
12/11
Sanāksme pie projekta partneriem
12/11
Projekta pirmā posma izvērtēšana, dokumentācija
01/12
Jaunrades pasaku ilustrēšana vizuālās mākslas st.
01/12-04/12
Lasīšanas maratons - 4.-6. un 7.-9.klašu skolēni lasa grāmatas (noteikts saraksts). Pēc tam – konkursi, krustvārdu mīklas , spēles utt. par lasīto grāmatu saturu.
02/12
Jaunrades pasaku tulkošana kopīgajai grāmatai/kalendāram
03/12
Kopīgās pasaku grāmatas sagatavošana izdošanai kopā ar austriešu partneriem
03/12
Sanāksme pie projekta partneriem
04/12
Tikšanās ar Māri Olti vidusskolas 5.-7.klašu skolēniem,
Ar Māri Runguli   Sidgundas pamatskolas 1.-9.klašu skolēniem
Tikšanās ar Māri Olti skolas skolēniem
04/12
Grāmatu lasījumi PII “Māllēpīte” - vidusskolas skolēni
05/12
Lasīšanas maratona uzvarētāju ekskursija uz Sprīdīšiem – visas skolas kopā, maija sākumā
06/12
Projekta pirmā gada izvērtēšana, starpatskaites sagatavošana

                               Projekta 2.gada pasākumu plāns

Piedalās
Uzsākšana
Pasākuma apraksts
Vidusskola, Profesionālā vidusskola, Internātpamatskola
10/12
Dzejas dienas
 
Vidusskola
10/12
Miķeļdienaspasākums (dzejoļu un pasaku rakstīšana)
Profesionālā vidusskola, Internātpamatskola
Vidusskola
09/12
Bibliotēkas pēcpusdienas 1.klasei, MPV 1.kursam
Bibliotēkas pēcpusdiena 1.-3.kl
Internātpamatskola
10/12
A.Brigaderes muzeja apmeklējums
Vidusskola,
PII „Māllēpīte”,
Mālpils tautskola
10/12
 
03/13
Brīvprātīgais darbs: vidusskolēni lasa grāmatas bērnudārza bērniem
Brīvprātīgais darbs: omītes lasa grāmatas bērnudārza bērniem
Vidusskola
05/13
Rakstnieku muzeja apmeklējums
 
Novada bibliotēka
10/12
Tikšanās ar L.Stumbri
 
Vidusskola
Novada dome
10/12- 04/13
Ziemassvētku jaunrades pasaku grāmatas noformēšana un drukāšana
Vidusskola
11/12
Bibliotēkas pēcpusdiena 7.-8.klašu skolēniem
Vidusskola, Sidgundas pamatskola, Internātpamatskola
11/12
 
Literāro darbu autoru lasījumi - I.Zandere
(sākumskolas klašu skolēniem)
 
Vidusskola, Sidgundas pamatskola, Internātpamatskola
 
02/13
„Grāmatu tārpu”  veidošana un izstāde
Vidusskola, Sidgundas pamatskola
01/13
“Grāmatu slimnīca” - skolēnu darbs bibliotēkā, bojāto grāmatu atjaunošana (5.-9.kl)
 
Vidusskola, Sidgundas pamatskola
02/13-05/13
“Iepazīsim viens otru!” – austriešu un latviešu grāmatu apmaiņa starp abiem partnerreģioniem, to lasīšana un apspriešana dažādās klašu grupās
Vidusskola, Sidgundas pamatskola Internātpamatskola
11/12-04/13
Austrijas labās prakses piemēru izplatīšana un pielietošana Mālpils novada skolās
Novada dome
10/12 -06/13
Publicitātes materiālu papildināšana novada mājas lapā
Vidusskola, Sidgundas pamatskola,
04/13
Rakstnieka muzeja apmeklējums - Viks
Vidusskola, Sidgundas pamatskola, Internātpamatskola, Profesionālā vidusskola,
Mūzikas un mākslas skola,
PII „Māllēpīte”,
Kultūras centrs,
Novada dome
08.05.-12.05./2013
 
Grāmatu svētki kultūras centrā
(Izdevniecību jaunumi,
Grāmatu apmaiņa, Ilustrāciju darbnīcas,
Katra skola sagatavo 1 priekšnesumu – 10 min.,
Autors/publicists/žurnālists,
Paneļdiskusija,
Viesu un mūsu prezentācijas par projekta gaitu)
Novada dome
05/13
Projekta izvērtēšanas pasākumi (aptaujas)
Novada dome
05- 06/13
Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi
Novada dome
06/13
Gala atskaites sagatavošana

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti