Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

   

NOMAS tiesību izsole

 

Mālpils novada dome izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas (šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002) 938,30 m2 kopplatībā, kas atrodas “Ceros”, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nomas objekts), nomu uz 12 (divpadsmit) gadiem.

Nomas objekts saistīts ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 8074 003 0149, Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījums Nr. 267.

 

Izsoles sākuma cena (nosacītā nomas maksa) ir 0,10 EUR (10 euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.

 

Izsoles solis ir 0,01 EUR (1 euro cents).

 

Telpu lietošanas mērķis – lopbarības un lauksaimniecības produkcijas uzglabāšana.

 

Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā bez iznomātāja piekrišanas.

 

Pretendentiem pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 2018.gada 16. aprīlim plkst. 9.45 Mālpils novada domes kancelejā - Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 

Izsole notiks 2018.gada 16.aprīlī plkst. 10.00 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Mālpils novada domes kancelejā - Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, tālr. 67970888, un domes mājas lapā www.malpils.lv.

 

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 67970888.

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS
Pašvaldības brīvās zemes NOMAI

 
Nosaukums/ adrese
z.v.kad.apz.

Zemes gabala kopplatība/ha

Nomas zemes platība/ha
Zemes vienības statuss
Nomas stauss
1.
“Upeskalni”, Mālpils nov.,
8074 0030827
0.2065
0.2065
Pašvaldības īpašums

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

2.
“Mergupes iela 20”, Mālpils. Mālpils nov.,
8074 003 0881
0.19
0.19

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3.
“Rumbas”, Mālpils nov.
8074 003 0324
2.33
2.33
Pašvaldības īpašums

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

4.
Kūlmanīši”, Mālpils nov.
8074 003 0700
1.95
1.53
Pašvaldības īpašums

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

5.
Līdumi”, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0328
6.0
4.95
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve
6.

Rūpniecības iela 13, Mālpilī, Mālpils novadā

8074 003 0867
2,04
1.96
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve
7.

Ķiršu iela 20, MālpilS, Mālpils novads

8074 003 0277
3.56
3.56
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
8.
Ķiršu ielā 24, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0869
0,68
0,68
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
9.
Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils nov.
80740030868
3.98
3.97
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve
10.
Rūpniecības iela 9, Mālpils,Mālpils nov.
8074 003 0902
10.22
4.20
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve *
11.
“Jaunmurri”, Mālpils nov.
8074 004 0210
10.69
8.89

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

12.
“Nātrēni”, Mālpils  nov. 
8074 003 0257
20.13
3.5
Pašvaldības īpašums
Zeme zem ēkām
13.
”Vārpas”, Mālpils nov. 
8074 006 0109
4.62
3.00

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

14.
“Vites Rubeņi”, Mālpils nov.
8074 006 0244
6.00
5.8

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

15.
“Tālavas”, Mālpils nov.
8074 005 0343
4.4
4.12

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

16.
“Purmaļi”, Mālpils nov.
8074 004 0283
1.21
1.01

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

 
 

*--- Iespējama pagaidu izmatošana lauksaimnieciskās ražosanas vajadzībām nosakot pagaidu lietošanas mērķi-lauksaimniecībā izmantojamā zeme

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti