Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
 Aktualitātes
 Kontaktinformācija
 Mālpils sociālās aprūpes centrs
 Sociālā palīdzība
 Sociālie pakalpojumi
 Sociālais darbs
 Aprūpe mājās
 Valsts apmaksāti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
 Servisa pakalpojumi
 Pašvaldības dzīvojamais fonds
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Valsts apmaksāti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi


 

 Valsts finansē sociālās aprūpes institūcijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām (1. un 2. grupas invalīdiem), bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura invaliditāti

Personas ar smagu garīgu saslimstību (I un II grupas invalīdi) var saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus valsts sociālās aprūpes iestādēs. Lai saņemtu šo pakalpojumu sociālajā dienestā (pēc deklarētās dzīves vietas), jāiesniedz šādi dokumenti:

1)      pašrocīgi parakstīts iesniegums;

2)      ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, norādot funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un to, ka šim cilvēkam nav medicīnisko kontrindikāciju – plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtu infekcijas slimību un seksuāli transmisīvo slimību;

3)      invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

4)      psihiatra atzinums.

 Sociālais dienests 10 darba dienu laikā novērtēs personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un pieņems lēmumu.


Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija
Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju var saņemt:

- personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas pensijas vecumā, kas ir nodarbinātas;

- politiski represētās personas;

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas.

Personai, kurai nepieciešami valsts apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālajā dienestā (pēc deklarētās dzīves vietas), iesniedz

1)      personisku iesniegumu;

 

2)      ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, kura aizpildīta atbilstoši 2009.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”.

Sociālais dienests apseko personu dzīvesvietā, aizpilda Bartela indeksa novērtējuma tabulu (izvērtē personas funkcionalitāti) un Personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtējuma protokolu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai un pieņem atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojumu piešķir Sociālās integrācijas valsts aģentūra rindas kārtībā.

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā

Asistenta pakalpojumu piešķiršana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 942

 „Kārtība kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”

 
 1. Personas vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā  iesniegumu (personīgi, pa pastu vai elektroniski), uzrādot un pievienojot:

1.1.            personu apliecinošu dokumentu un, ja personas likumiskais pārstāvis tad arī pārstāvniecības tiesības apliecinošu dokumentu;

1.2.            DEĀK atzinumu:

1.2.1.      par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pilngadīgām personām (vai arī par īpašās kopšanas pabalstu arī pieaugušai, bet to mēs redzam SOPĀ, jo šiem cilvēkiem ir atsevišķs punkts MK noteikumos 11.2);

1.2.2.      par īpašās kopšanas nepieciešamību bērniem (5-18 gadi);

1.3.            institūcijas (kura organizē attiecīgo pasākumu ārpus mājokļa) apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums:

1.3.1.      biedrības vai nodibinājuma apliecinājums, ja persona aktīvi darbojas tajā, aktīvi nodarbojas ar sportu vai aktīvi piedalās pašdarbības kolektīvā vai bērni, kas piedalās ārpusskolas pasākumos;

1.3.2.      darba devēja apliecinājums, ka persona) ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja vai persona (asistenta pakalpojuma saņēmējs) ir individuālā darba veicējs;

1.3.3.      izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē;

1.3.4.      dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ka persona apmeklē attiecīgo institūciju;

1.4. Ja asistenta pakalpojums būs vienreizējs (ārsta, veikala, bibliotēkas, teātra vai tamlīdzīga pasākuma apmeklējums), tad apliecinājums nav nepieciešams.

2. Sociālais dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa papildus informāciju no personas un citām institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši MK noteikumiem.

3. Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas pieņem lēmumu:

            3.1.par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda:

                        3.1.1. asistenta pakalpojuma apjomu – stundu skaitu nedēļā;

                        3.1.2. asistenta pakalpojuma ilgumu:

                                    3.1.2.1. vienreizējs;

                                    3.1.2.2. uz vienu mēnesi;

                                    3.1.2.3. uz invaliditātes termiņu, ja tas beidzas pirms šī gada beigām;

                                    3.1.2.4. līdz kārtējā gada beigām;

            3.2. vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.

4. Sociālais dienests 10 dienu laikā pēc 2.punktā norādītā lēmuma pieņemšanas informē par to asistenta pakalpojuma pieprasītāju.

5. Ja asistenta pakalpojuma pieprasītājs nav norādījis konkrētu personu – asistenta pakalpojuma sniedzēju, tad sociālais dienests meklē MK noteikumu 10. punktu atbilstošu asistenta pakalpojuma sniedzēju un slēdz ar to pakalpojuma līgumu.

6. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojumu pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju.

7. Mēneša pirmajā darba dienā pakalpojuma sniedzējs Sociālā dienestā iesniedz atskaiti:

7.1. par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu;

7.2. par transporta izdevumiem, ja tādi bijuši.

 

7.3. Ja persona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālās darba veicējs, tad arī faktūrrēķinu.

 • Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus
 • Iesnieguma veidlapa asistenta pakalpojumu piešķiršanai
 • Asistenta pakalpojuma apjoma noteikšana
 • © 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
  Vēsture
  Kartes
  Simbolika
  Kultūras pasākumu plāns
  Mālpils kultūras centrs
  Izstāžu zāle
  Vēsturiskā mantojuma krājums
  Latvijas 100gades pasākumi
  Bibliotēka
  Nodarbības mācību virtuvē
  Fotogalerija
  Mālpils novada vidusskola
  Mūžizglītība
  Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
  Mālpils Mūzikas un mākslas skola
  Sporta darba organizators
  Sports bildēs
  Sporta komplekss
  Naktsmītnes un relaksācijas vietas
  Aktīvā atpūta
  Apskates vietas
  Dabas objekti
  Vēsturiskas vietas
  SIA "Mālpils Piensaimnieks"
  Draudzes
  Biedrība "Notici sev"
  Mālpils novada politiski represēto nodaļa
  Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
  Mālpils Tautskola
  Biedrība "Idoves mantojums"
  Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
  Jauniešu apvienība "MJA.U"
  KrastGroup
  Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
  Pasta nodaļas darba laiki
  Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
  2013.gada sezona
  2012.gada sezona
  2018. gada sezona
  Video "Mālpils 800"
  Foto galerijas
  Arhīva foto
  Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
  Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
  Video
  2020
  2019
  Baznīcas
  Pilskalni
  Muižas
  Skulmju dzimtās vietas
  Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
  Politiski represēto piemiņas vietas
  Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
  Pieminekļi, piemiņas vietas
  Avoti
  Dižkoki
  Skatu punkti