Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 2015
 2014
Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana
 Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem
 Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana

  

 
 
Mālpils novada vidusskolas
Erasmus+ programmas projekts
„Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana kā skolas modernizācijas un internacionalizācijas priekšnoteikums”
 Līguma nr. 2014-1-LV01-KA101-000123
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 2014.gada 1.novembra līdz 2016.gada 30.jūnijam
PROJEKTA DALĪBNIEKI: 15 pedagoģiskie darbinieki no Mālpils novada vidusskolas ar struktūrvienību Sidgundas pamatskola.
 
PROJEKTA PARTNERI:
Anglijā/Īrijā: North West Academy of English, Derry (valodu mācību centrs)
Maltā: IZI- trading as Easy School of Languages, Valletta (valodu mācību centrs)
Portugālē: Agrupamento de Escolas de Amareleja (sākumskola)
Spānijā: CEPA „Maestro Martin Cisneros”, Caceres (pieaugušo izglītības centrs)
 
Vācijā: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Fuerstenfeldbruck (reālskola)
             Sprachschule zum Ehrstein, Freiburga (valodu mācību centrs)
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS32 629 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.
PROJEKTA MĒRĶI:
- nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, apmeklējot kursus, piedaloties darba   vērošanā partnerskolās un pasniedzot stundas partnerskolā;
 - pilnveidot un bagātināt viņu metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī svešvalodu, IKT, sociālās un starpkultūru kompetences;
 - sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai eTwinning projektos un Erasmus+ stratēģisko partnerību projektos.
 DARBA PLĀNS:
1) PIRMS PROJEKTA
Sadarbības partneru apzināšana, informēšana par Erasmus+ programmas noteikumiem, konsultēšana par reģistrāciju URF portālā, nepieciešamajiem pielikumiem, sekošana līdzi aktuālajai informācijai par programmas vadlīnijām - Mālpils novada vidusskola (MNV) - 01-02/2014.
Potenciālo dalībnieku vajadzību apzināšana un izvērtēšana -01-02/2014, MNV
Sadarbības piekrišanas apstiprināšana, projekta aktivitāšu programmas un laiku saskaņošana, projekta pieteikuma izstrādāšana un iesniegšana - MNV, partneri (mandāti, piekrišanas vēstules, rakstiska informācijas apmaiņa, konsultēšanās ar VIAA) - 01-02/2014.
 2) PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKĀ
Projekta dalībnieku informēšana, MNV – 10-11/2014.
Projekta aktivitāšu programmas un laiku precizēšana, sadzīves apstākļu nodrošināšana, partneri - 10/2014 - 02/2016.
Ceļošanas un apdrošināšanas dokumentu noformēšana, MNV -11/2014 - 02/2016
Detalizēta katras aktivitātes programmas izstrāde- partneri, MNV - (pamatjautājumi - 02-03/2014, detalizēti - pirms katras aktivitātes uzsākšanas, ievērojot aktuālo situāciju - projektā apstiprināto dalībnieku skaitu, mācību jomu u.c.)- 10/2014 - 02/2016.
Iepazīstināšana ar vietējiem apstākļiem,  vietējā transporta nodrošināšana līdz partnerinstitūcijām un atpakaļ - partneri - 10/2014 - 02/2016.
 
Kursi, darba vērošana partnerskolās, stundu pasniegšana partnerskolās - MNV -11/2014 - 04/2016
 
 
 
Projekta aktivitāšu norises pārraudzība un vadīšana - MNV, partneri (regulāra sazināšanās ar kontaktpersonām un programmas dalībniekiem) - 10/2014 - 06/2016. .
Sadzīves apstākļu pārraudzība - partneri - 11/2014 - 02/2016.
 3) PĒC PROJEKTA
Projekta rezultātu izvērtēšana un sertificēšana - partneri (organizācijas vadītāja parakstīta sertifikāta un Europass Mobility dokumenta izsniegšana)- 11/2014 - 02/2016.
Rezultātu analīze un izplatīšana - MNV, partneri  -04-07/2016
Projekta dalībnieku iesniegtās dokumentācijas analīze un izvērtējums; informācijas izplatīšana (stendi skolā, avīze “Mālpils Vēstis”, skolas mājas lapa www.malpilsvsk.lv  un novada domes mājas lapa www.malpils.lv )- 12/2014 - 08/2016.
Atskaitīšanās VIAA - MNV-07/2016.
 
Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne
 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lvProjekta foto mirkļi 
   
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti