Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana
 Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem
Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību

 

 

 

Mālpils novada domes Erasmus+ programmas projekts

 

Mācīt un mācīties uzņemējdarbību

(„Teaching Entrepreneurship –Learning Entrepreneurship”, TELE)

Līgums Nr. 2014-1-DE02-KA200-001538

 
PARTNERI: 
 

VācijāCHANCENGLEICH in Europa e.V. (nevalstiska organizācija)

Rumānijā - AMICII COLEGIULUI PETRU PONI (izglītības iestādes atbalsta biedrība)

IslandēSímenntunarmidstödin á Vesturlandi (pašvaldību un izglītības iestāžu apvienība)

SpānijāPATER(pašvaldību apvienība)

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 28 220 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.

 
MĒRĶI:

Veicināt jauniešu nodarbinātību.

Mazināt skolu nepabeigušo jauniešu  skaitu.

Mazināt emigrāciju no projektā iesaistīto partneru reģioniem.

 
UZDEVUMI:

Izstrādāt un īstenot uzņēmējdarbību veicinošus seminārus un apmācību metodes, ko var izmantot vidusskolās, tālākizglītības semināros, profesionālās izglītības iestādēs, pieaugušo izglītības centros.

Organizēt pasākumus jauniešu bezdarba mazināšanai, palīdzot jauniešiem, kam ir  zema kvalifikācija un grūtības atrast darbu, iesaistīties tālākizglītībā  un/vai atrast darbu un veidot savas darba iespējas, balstoties uz savām interesēm un idejām.

 
MĒRĶGRUPAS:

Jaunieši, kas pametuši skolu / bezdarbnieki.

Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu skolēni no riska grupām.

Jaunieši, kas vēlas stiprināt savas pozīcijas darba tirgū. 

Vidusskolu un pieaugušo izglītības centru uzņēmējdarbības pasniedzēji.

Uzņēmēji.

Uzņēmējdarbības un riska grupu konsultanti.

Pašvaldības, nodarbinātības dienesti.

 
AKTIVITĀTES:

1.  Situācijas analīze. Projektu uzsākot, tiks analizēta uzņēmējdarbības mācīšanas pieredze projekta dalībvalstīs.  Tiks pētīti un analizēti pašreizējie mācību kursi, lai novērtētu to, kas īsti neiedarbojas, kāpēc un kas jāmaina. Tam sekos mērķa grupas un stratēģiju analīze, kā veiksmīgāk iesaistīt apmācībā riska grupu jauniešus.  Partnerorganizācijas apkopos materiālus (t.sk. no savām mācību klasēm) par interaktīvajām mācību metodēm, kooperatīvo mācīšanos, starpkultūru apmācības  pieredzi u.c.

2.  Attīstības posms. Balstoties uz konkrētām problēmām, kas būs izanalizētas un definētas projekta sākumā,  tiks izstrādāti 3 mācību moduļi uzņēmējdarbības pasniedzējiem: 12 stundu apmācībai, vienas  nedēļas un trīs nedēļu apmācībai. Materiāli izmantošanai šajos atšķirīgajos apmācības moduļos tiks izstrādāti un testēti ar 4 pasniedzējiem no katras partnerorganizācijas.

3. Uzņēmējdarbības pasniedzēju apmācība.Izvērtētās metodes tiks apkopotas mācību rokasgrāmatā. Katra partnerorganizācija nosūtīs  4 uzņēmējdarbības pasniedzējus uz vienas nedēļas apmācību semināru. Pasniedzēji apgūs prasmes kursu vadīšanā jauniem pieaugušiem dalībniekiem. Viņi izvērtēs mācību materiālus un sniegs atgriezenisko saiti par nepieciešamajām izmaiņām atkarībā no viņu pieredzes. Viss  seminārs tiks filmēts un izmantots citu uzņēmējdarbības pasniedzēju intereses un motivācijas rosināšanai.

4. Pilotdarbnīcas.Uzņēmējdarbības pasniedzēji pārbaudīs aktivizējošās mācību metodes savās vietējās klasēs un izvērtēs darba rezultātus kopā ar mācību dalībniekiem. Visi semināri tiks filmēti. Izvērtēšana: projekta koordinators intervēs mācību dalībniekus, nosakot viņu attieksmi pirms un pēc apmācības. Galvenie rādītāji: vai būs novērotas  izmaiņas attieksmēs, zināšanās un viedokļos pēc  mācību laika.  Kā dalībnieki jutās pirms mācībām, pēc mācībām, un  cik šī jaunā pieredze viņiem ir noderīga.

5. Rokasgrāmatas izveide un publicēšana. Pēc projekta beigām materiāli par  uzņēmējdarbības apmācību, t.sk. mācību satura un attiecīgo metožu apraksts būs pieejami  rokasgrāmatā. Projekta partneru darbā īpaša uzmanība būs veltīta pieredzes un projekta rezultātu apmaiņai  starp profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības darbiniekiem, kā arī lēmumu pieņēmējiem/izglītības politikas veidotājiem partneru reģionos.

6. Īsfilmas izveide. Visi partneri izveidos īsfilmas par uzņēmējdarbības mācību izmēģinājuma semināriem vietējā līmenī. Dalībnieki filmēs savas idejas un intervēs viens otru. Tad materiāls tiks tulkots angļu valodā un apvienots īsfilmā. Filmai tiks pievienoti sižeti un intervijas par uzņēmējdarbības pasniedzēju apmācību.

7. Projekta uzdevumu izpildes vērtēšana notiks regulāri visa projekta laikā. Partnerorganizāciju koordinatori  kopā ar uzņemējdarbības pasniedzējiem un  apmācību dalībniekiem  analizēs seminārus, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas mācību materiālos un metodēs. Galvenie rādītāji: vai biija vērojamas izmaiņas procesos vai jauniešu attieksmēs, zināšanās un viedokļos mācību laikā? Kā dalībnieki jūtas pirms un pēc mācībām,  cik noderīga viņiem bija šī pieredze attiecībā uz profesionālās izglītības perspektīvām? Rezultāti tiks publicēti rokasgrāmatā.

 
 

PROJEKTA PRODUKTI / REZULTĀTI:

1.Mācību moduļi

Balstoties uz situācijas analīzes gaitā definētajām konkrētām problēmām, tiks izstrādāti 3 mācību moduļi uzņēmējdarbības pasniedzējiem: 12 stundu apmācība, vienas nedēļas un trīs nedēļu  apmācība. Šie trīs moduļi tiks aprobēti kopīgā uzņēmējdarbības pasniedzēju seminārā, piedaloties 4 pasniedzējiem no katras organizācijas. Dalībniekus apmācīs pieredzējuši un profesionāli treneri, izmantojot materiālus un stratēģijas, lai labāk sasniegtu mācību dalībniekus ar mazu motivāciju. dalībniekus.

2. Rokasgrāmata uzņemējdarbības skolotājiem

Pēc projekta beigām uzņēmējdarbības apmācību materiāli un pielietoto mācību metožu apraksti būs pieejami rokasgrāmatā. Projekta partnerorganizācijas pievērsīs īpašu uzmanību iegūtās pieredzes un projekta rezultātu savstarpējai apmaiņai starp profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomas  izglītības darbiniekiem, kā arī lēmumu pieņēmējiem/izglītības politikas veidotājiem.

3.Video par pilotdarbnīcām

Tiks izveidota 20-30 minūtes ilga  filma, kas būs pieejama proejkta majas lapā. Filma ietvers sevī arī  apmācību piemērus, diskusijas, statistikas slaidus un stratēģijas skaidrojumus, kas turpmāk būs noderīgi, lai sasniegtu potenciālos dalībniekus, kam pietrūkst motivācija mācību turpināšanai vai savas karjeras veidošanai.  Filma tiks izplatīta arī caur sociālo mediju tīmekļa vietnēm (Facebook, LinkedIn, YouTube), prezentēta projekta noslēguma konferencē un turpmāk apmācības kursos. Filmai būs subtitri angļu valodā.

 
Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne
 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti