Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 2017.gads
 BEHAS_Bringing Europe Home At School
 SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”
PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 We All Art_Art and Health
 COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā
 Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide
 2016. gads
 2015.gads
 2014. gads
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

 

 

 

 

Erasmus+ programmas projekts

PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2017-1-IT01-KA202-006052, īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/08/2020

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 32 693 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Izstrādāt un izmēģināt apmācību modeli un saturu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai radītu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām.

 

PARTNERI:

Biedrība “Mālpils tautskola”

Itālija (vadošais partneris): AFP COLLINE ASTIGIANE

Vācija: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Somija: Keskuspuisto vocational college

Spānija: Confederation of Education and Training Centers

 Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Notici sev”

 

 STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES: 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītotāju apmācība Itālijā – 2 sesijas.

Projekta plānošanas un vadības sanāksmes pie katra partnera.

 
 VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

 Mācību moduļu satura izstrāde un testēšana. Sadarbība ar uzņēmējiem, labvēlīgas vides veidošana cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai profesionālajā darbībā. Tā kā visiem partneriem ir iepriekšējā pieredze, sadarbojoties ar ēdināšanas servisa un viesnīcu jomas uzņēmumiem, pirmie mācību moduļi tiks izstrādāti tieši šai jomai. Mācību saturu izstrādās un savas valsts uzņēmumos testēs visi partneri. Koordinators (Itālija), kam jau ir pieredze šajā darbā, organizēs mācības pārējiem partneriem.

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA: www.pacetraining.eu

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv 


Projekta īstenošanas plāns
Projekta rezultātu izstrādes grafiks
Projektā izstrādātie materiāli
   1 pētījums
   2 pētījums
   3 pētījums

Erasmus+ projekts biedrībā “Mālpils tautskola”

 

Veiksmīgi turpinās 2017.gada rudenī uzsāktais  projekts “PACETRAINING”, kura nosaukumu varētu tulkot kā “Mācības katram savā tempā” un kurš tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Notici sev”. Projektā piedalās Itālija (vadošais partneris): AFP COLLINE ASTIGIANE, Vācija: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Somija: Keskuspuisto vocational college, Spānija: Confederation of Education and Training Centers.

Projekta pirmajā gadā ir izstrādāts apmācību modelis un saturs cilvēkiem ar īpašām mentālām vajadzībām, lai nākotnē radītu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām. Tā kā visiem partneriem ir iepriekšējā pieredze, sadarbojoties ar ēdināšanas servisa un viesnīcu jomas uzņēmumiem, pirmie mācību plāni un skolotāju rokasgrāmatas ir izstrādātas profesiju pamatu apguvei tieši šajās jomās. Lai nodrošinātu izstrādājamo materiālu kvalitāti un atbilstību mācību dalībnieku iespējām un vajadzībām, to zinātnisko vadību veic Turīnas universitātes mācībspēki.

No 25.novembra līdz 1.decembrim Itālijā notika projekta mācības visu partnervalstu skolotājiem, kuri 2019.gada sākumā sāks vadīt nodarbības cilvēkiem ar īpašām mentālām vajadzībām. Koordinējošā itāļu skola, kam jau ir pieredze šajā darbā, organizēja ļoti intensīvas mācības pārējiem partneriem, kam pirms brauciena bija jāsagatavo un jānovada pārējiem paraugstundas par skolotāju rokasgrāmatā iekļauto metožu izmantošanu. Skolotāji ne tikai apguva teorētiskās zināšanas un iepazina partneru pieredzi, bet piedalījās arī praktiskajās nodarbībās, mācību virtuvēs un uzņēmumos vērojot itāļu kolēģu darbu ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Piedaloties šajā mācību sesijā, mūsu skolotājas Dace Kursīte un Gunta Jēkabsone savai ilggadējai profesionālajai pieredzei pievienoja arī šīs specifiskās zināšanas, kas viņām dos iespēju vadīt nodarbības šeit Mālpilī atbilstoši konkrēto jauniešu vajadzībām. Mācību grupa tiks nokomplektēta sadarbībā ar biedrību “Notici sev”.

Gunta Jēkabsone: “Pārstāvot Mālpils tautskolu, bija iespēja piedalīties projektā Itālijā, kura mērķis ir apmācīt un iesaistīt sabiedrībā un darba vidē jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros Somijas, Itālijas, Vācijas un Spānijas kolēģi iepazīstināja ar savu izstrādāto pasniegšanas metodiku, konkrēti ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā. Ņēmām dalību stundu vērošanā, kurā strādāja 4 ēdināšanas pakalpojumu izglītojamie ar īpašām vajadzībām un praktiski apguva ēdienu gatavošanas pamatus un galda klāšanu. Jāmin, ka ar šiem četriem jauniešiem vienlaicīgi strādāja 2 pedagogi. Vērojama bija ļoti liela sirsnība un koleģialitāte.

Apmeklējām arī uzņēmumus, kur šie jaunieši praktizējas, veic kādus pienākumus. Darba apjomi ir nelieli, bet jaunietim ir ļoti būtiski, ka viņš jūtas kādam noderīgs un ir iespēja ,,izkāpt" no ikdienas rutīnas.

Lielākais guvums ir ieskats pasniegšanas metodikā un materiālu izstrādē nodarbībām, neizmantojot saziņai vārdu, bet fotogrāfijas, zīmējumus, shēmas. Lai gan man ir 24 gadu pieredze pedagoģijā, šis projekts man lika par daudz ko aizdomāties un radīja vēlmi turpināt izzināt metodiku, pievērst uzmanību problēmām, kas saistītas katras konkrētas diagnozes vajadzībām. Latvijā šajā jomā vēl ir kur augt un augt.”

  

Dace Kursīte: “Bija patīkami atgriezties skolotāju vidē, kur radošā dzirksts spēj aizraut ikvienu. Projekta ietvaros savā pieredzē darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalījās skolotāji no Vācijas, Somijas, Spānijas un Itālijas. Mani aizkustināja kolēģu milzīgā pacietība, sirsnība un atdeve, ar kādu viņi darīja savu darbu. Metodes, ar kādām māca cilvēkus ar mentāla rakstura problēmām, ir dažādas un prasa no skolotāja lielu sagatavošanos, (pašu veidoti uzskates materiāli, darba lapas utt.) un milzīgu pacietību. Mani aizkustināja somu skolotājas Siinikas teiktais: “Manas metodes ir balstītas uz sirsnību, man patīk ar viņiem strādāt, es jūtu, ka esmu viņiem vajadzīga, es esmu tur, kur vēlos būt!”

Projekta laikā ir paredzēti divi 30 dienu mācību kursi - viens no 2019.gada janvāra līdz maijam, otrs – 2020. gada pirmajā pusē. 

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti