Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Aktualitātes
Nomas tiesību izsole Mālpils kultūras centra kafejnīcas telpām

 Nomas tiesību izsole Mālpils kultūras centra kafejnīcas telpām

 

Mālpils novada dome ar 31.07.2019. lēmumu Nr. 8/3 “Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu” nolēmusi nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpu grupas daļu, kadastra apzīmējums 8074 003 0329 002 001, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils nov., ar kopējo platību 336,23 m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana, tajā skaitā, Mālpils kultūras centra darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

 

Izsoles sākumcena tiek noteikta: 0,15 EUR/m2 (piecpadsmit centi par kvadrātmetru) mēnesī, bez PVN.

Izsoles solis tiek noteikts: 0,01 EUR (viens cents).

Nomas tiesību ilgums: 5 gadi, ar iespēju pagarināt līgumu.

 

Drošības nauda par Nomas objektu ir  50,- EUR (piecdesmit euro), kas jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  vai AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8, ar norādi „Drošības nauda kafejnīcas telpu nomas tiesību izsolei”. 

 

Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 21.oktobrī plkst. 10.00, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, Mālpils novada domes 2.stāva Mazajā zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 21.oktobrim plkst. 9.00, Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, tālr. 67970888 (kanceleja), kā arī internetā www.malpils.lv

 
 
Informācijas lapa par Nomas objektu

Nomas objekts

Telpu grupas daļa nedzīvojamā ēkā

Adrese

Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads

Kadastra apzīmējums

8074 003 0329 002 001

Platība, m2

336,23

Nomas objekta izmantošana saskaņā ar Telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu

1261 – pašizklaides pasākumu telpu grupa

Kultūras piemineklis

Iznomāšanas termiņš

5 gadi, ar iespēju pagarināt līgumu

Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN, neieskaitot maksu par komunāliem pakalpojumiem

0,15 (nosacītā nomas maksa)

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

ir

Tiesības nodot apakšnomā

nav

Cita objektu raksturojoša informācija

Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja no ielas

Pretendentu pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2019.gada 21.oktobrim plkst. 9.00

Izsoles datums

2019.gada 21.oktobris

Izsoles laiks

10.00

Izsoles vieta

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada domes 2.stāva Mazā zāle

Izsoles solis, EUR

0,01

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmā izsole

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar kultūras centra direktori Edīti Priekuli, tālrunis 29195459, e-pasta adrese: kn@malpils.lv

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti