Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Bāriņtiesa

 

      

 

Siguldas novada bāriņtiesa 

Adrese:  Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag.,Siguldas nov., LV-2152, Latvija

3. stāvs 301. kabinets

Tālrunis:  67970890

e-pasts:  barintiesa@sigulda.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Anna Višķere

 

  

 Pieņemšanas laiki: Pirmdienās, Ceturtdienās 8.30-12.00; 13.00-18.00.

 

 Pārējās dienās – iepriekš sazinoties pa tālruni 67970890, 67970891.

 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Višķere pieņem pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 –12.00; 13.00 –18.00 

 

 

Notariālās darbības pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Višķere pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.30 – 12.00; 13.00 – 18.00.

 

 

 3. stāvā, 302. kabinetā, tālr. 67970890

 

 

 

Bāriņtiesa ir Mālpils novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

 

 • Bāriņtiesa noskaidro ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, kurās vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt viņa fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.
 • Bāriņtiesa lemj par nepieciešamās palīdzības sniegšanu šīm ģimenēm, lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem, kā arī par aizgādības tiesību atjaunošanu, ja atkrituši iemesli un apstākļi, kuru dēļ aizgādības tiesības tika atņemtas.
 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna nodošanu audžuģimenei vai ievietošanu aprūpes iestādē.
 • Izvēlas un sagatavo audžuģimenes.
 • Izšķir domstarpības bērnu un vecāku personiskajās attiecībās.
 • Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.
 • Izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību.
 • Lemj par adopciju un dod atzinumu.
 • Piedalās lietu izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus.
 • Saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādņus personām vai mantai.
 • Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus.

 

Jebkurai personai ir pienākums griezties bāriņtiesā:
- ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
- ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
- ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

 

 

 Iedzīvotāju informācijai:

 

 Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem konkrētās lietas materiāliem var iepazīties – konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks – ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums.       

 

 Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par citu laiku, bet ne vēlāk par trim darbdienām.

 

 No Bāriņtiesas lietvedībā vai arhīvā esošajiem dokumentiem saņemt lēmuma norakstus, izrakstus vai kopijas var konkrētās lietas procesa dalībnieki trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas Bāriņtiesā.

 

             Par apliecinājumu izdarīšanu saskaņā ar 22.06.2006. Bāriņtiesu likuma 79. pantu Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 

 

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Bāriņtiesas lietu uzskaite:

Pārziņa darbinieks nodrošina, ka, iegūstot personas datus no datu subjekta, datu subjektam personas datu iegūšanas laikā tiek sniegta šāda informācija:

 

Personas datu apstrādes nolūks: Bāriņtiesas lietu uzskaite.

Pārzinis: Mālpils novada dome. Adrese: “ Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV – 2152, reģistrācijas Nr. 90000048398, Tālr. 67970888, epasts:  dome@malpils.lv

Datu aizsardzības speciālists: Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv, Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Bāriņtiesu likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un 9.panta 2.punkta c) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes pārvaldībā esošais „Iedzīvotāju reģistrs”, Iekšlietu ministrijas Integrētā informācijas sistēma un Sodu reģistrs, NPAIS sistēma (Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma) un Valsts zemesgrāmata.

Personas datu kategorijas: Personas iesaistītas Bāriņtiesu uzskaitē.

Personas datu glabāšanas ilgums: Atbilstoši Bāriņtiesas lietu sarakstā norādītajiem glabāšanas termiņiem (atsevišķiem dokumenti netiek dzēsti).

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti