Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē

 

 

 

   
Mālpils vidusskolā ir noslēdzies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē”, sākusies apkures sezona un projekta pozitīvā ietekme jau novērtējama pilnībā.
Par projekta ieguvumiem stāsta Mālpils vidusskolas direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos Ingrīda Kajaka: „Skola pēc realizētā projekta ir kļuvusi daudz siltāka un mājīgāka. Jau jūtam, ka ir arī finansiāli ieguvumi – ietaupām izdevumus par apkuri. Ārsienu un jumta siltināšana, veco logu un visu ārdurvju nomaiņa būtiski palielinājusi iekštelpu temperatūru. Šobrīd pirmā stāva vestibilā, kur ir lielie logi, temperatūra ir +22 C. Kopumā skolā mēs šoruden neizjutām drēgnumu. Tagad telpas tik labi uztur siltumu, ka siltākajās dienās ēkas dienvidu pusē pat varam atļauties uz kādu dienu atslēgt apkuri, tādējādi vēl papildus ietaupot. Tagad varam izpildīt higiēnas prasības – stundu laikā izvēdināt gaiteņus un starpbrīžu laikā – klases. Agrāk mēs to nevarējām izdarīt, jo vecie logi bija aizskrūvēti, lai neizkristu.
Sakārtojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu skolas iekšpagalmā un nosiltinot pamatus, skolas garderobē, kas atrodas pagrabstāvā, vairs netek iekšā ūdens. Agrāk tajā vietā, kur tagad iekārtota garderobe skolotājiem, pavasaros un rudeņos pa sienām un grīdu iekšā sūcās mitrums, reizēm veidojot peļķi, kas sniedzās līdz kāju potītēm. Tagad garderobe ir sausa, silta un mājīga. Patīkamu un mūsdienīgu to dara arī jaunie, krāsainie garderobes skapīši, kuru iegādi finansēja Mālpils novada dome.
Garderobe ir kļuvusi arī daudz drošāka – pietiekams apgaismojums, ir drošības izejas, durvis veras pareizajā virzienā, uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti. Tagad, pēc garderobes renovēšanas, bērni ieejai skolā izmanto durvis uz garderobi, līdz ar to skola ir daudz tīrāka, bērniem nav jāiet uz garderobi caur vestibilu. Visi netīrumi paliek garderobē, kuru pēc tam ir vienkāršāk uzkopt.
Sakoptajā un no jauna nobruģētajā iekšpagalmā tagad var notikt dažādi svētku sarīkojumi. Āra apgaismojumam pie skolas ieejas un iekšpagalmā izvēlēti LED prožektori, kas tērē daudz mazāk elektroenerģijas.
Priecājamies, ka tieši šogad – uz skolas 30 gadu jubileju 1. septembrī un nākošgad 8. jūnijā gaidot absolventu salidojumu, tā ir kļuvusi tik sakopta!” /29.11.2012./
   
Ir pagājis pirmais septembris, kad uzpostā skola sagaidīja savus audzēkņus. Skolas vizuālais izskats visus patīkami pārzsteidza, bet vai pārmaiņas jūt arī skolas ieštelpās, vai skolēni ir novērtējuši sakārtoto skolas garderobes telpu? To, ka skola kļuvusi siltāka un rudeņos vairs nav klasē uzturoties jāvelk divas jakas novērtē 12. klases skolniece Evita Kaulača. Mārcis Perfenčiks no 11. klases saka: „Garderobe ir tiešām siltāka un daudz mājīgāka, skapīši ir ļoti labi tikai varēja būt mazliet lielāki!” Vēl skolnieki cer, ka nākamajos projektos klasēs renovēs arī ventilācijas sistēmu.
Skolotāja Lilita Jomerte: „Skolā tiešām šobrīd ir ļoti silts. Šī klases telpa atrodas ziemeļu pusē, saule te nekad neiespīd un tad, kad nebija apkure, te vienmēr bija ļoti vēss. Arī pavasarī – maijā te bija auksts. Šogad rudenī mēs neizjutām, ka ir auksts, saluši neesam nevienu dienu. Iepriekšējos rudeņos, kad nekurināja, temperatūra klasē bija tikai + 12-13 C, bet šoruden neviens nevilka otru jaku. Tagad, varam arī starpbrīžos atļauties klases telpu izvēdināt, jo tā sasilst pietiekoši ātri. Īpaši var just, ka siltāk kļuvis koridoros, jo tur nomainīti arī vecie logi.”  /31.10.2012./
   
   
   
 Ir noslēdzies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē”. Šī projekta ietvaros Mālpils vidusskolas ēkā nomainīti logi un durvis, nosiltināta fasāde, jumts, pamati, izskalota apkures sistēma un stāvvados salikti balansējošie ventiļi, iekšpagalmā sakārtota lielus ūdens kanalizācija un āra apgaismojums, garderobē nosiltināta grīda, nomainīts apgaismojums, kā arī daļai no pagraba telpām siltināti griesti un sienas.
                Iesniedzot projekta pieteikumu, kopējās plānotās izmaksas bija 329 630.00 LVL no kurām 85% ir KPFI finansējums un 15% pašvaldības finansējums.
                Projektu iesniedza 2010. gada 6. septembrī un 2011. gada februārī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Mālpils novada domi. 2011. gadā izstrādāja tehnisko projektu un notika iepirkums uz būvdarbiem, pieteicās viena firma, un, tā kā piedāvātā cena bija krietni lielāka nekā pieejamie līdzekļi, iepirkums tika pārtraukts. Dome nolēma sadalīt projektu 2 kārtās, 1. kārtā veicot tos darbus, kas tieši ietekmē energoefektivitāti. Tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā un veikts atkārtots iepirkums, kurā pieteicās pieci pretendenti. Rezultātā līgumu par būvdarbiem noslēdza 2012. gadā ar SIA „Bazalts” no Valmieras par summu 314 224. 74 LVL. Projekta kopējās reālās izmaksas bija 368 460.52 LVL, kurās ietilpst ēkas tehniskā apsekošana, energoaudits, tehniskā projekta izstrādāšana, būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība.
                Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt:
  • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret Projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0.460 kgCO2/Ls gadā,
  • oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 128.88 tonnām CO2 gadā,
  • siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 51.00 kWh/m2 gadā.
                4. oktobrī Mālpils vidusskolā bija atvērto durvju diena, kurā skolēni, darbinieki un Mālpils iedzīvotāji varēja iepazīties ar KPFI piedāvātajām priekšrocībām, Vides ministrijas devumu CO2 emisijas samazināšanas pasākumos un apskatīt renovēto objektu.
                Mālpils novada dome izsaka pateicību visiem, kas iesaistījās projekta realizācijā – energoauditoram Daumantam Geršmanim, projektētājām Janitai Bubnelei un Olitai Upacierei, būvniekiem Jānim Ozolam un Normundam Ozoliņam, būvuzraugam Imantam Goldem, vidusskolas kolektīvam, īpaši direktora vietniecei saimnieciskajos jautājumos Ingrīdai Kajakai un Mālpils novada domes darbiniekiem.
   
   
  31.08.2012.  Tuvojas 1. septembris un Mālpils novada izglītības iestādes gatavojas uzņemt savus audzēkņus. Vislielākās pārmaiņas vasarā ir notikušas vidusskolā. Sagaidot savu 30 gadu jubileju, skola būs ieguvusi "jaunu seju". Visu vasaru notika ēkas renovācijas darbi - nomainīti logi, nosiltinātas ārsienas, pilnībā pārbūvēta skolēnu garderobe, uzklāts jauns jumts, nomainītas visas ārdurvis, nosiltināti ēkas pamati, sakārtota notekūdeņu sistēma un nomainīts āra apgaismojums.
  Darbi vēl turpināsies visu septembri.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2012.gada 29.maijā SIA "Bazalt" uzsāka celtniecības darbus. Būvdarbus paredzēts pabeigt četros mēnešos, t.i., līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
 
  •  2012.gada 24.maijā Mālpils novada dome un celtniecības SIA "Bazalt" noslēdza būvniecības līgumu par energoefektivitātes paaugstinošu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu darbu veikšanu Mālpils vidusskolā. Būvuzraudzības darbus visā objekta celtniecības laikā veiks sertificēts speciālists Imants Golde.

 

  • Atsaucoties uz izsludināto iepirkumu, Mālpils novada domē savus piedāvājumus iesniedza trīs celtniecības firmas. 2012.gada 3.maijā Mālpils novada domes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu par iepirkumu id.Nr. MND/2012/2/KPFI "Vidusskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un iztsrādājumus projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē" ietvaros" ar SIA "Bazalts" par piedāvāto līgumcenu 257 561,26LVL bez PVN.

 

  • Mālpils novada dome ir pagarinājusi 25.03.2011. noslēgto līgumu starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un Mālpils pašvaldību par „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē” projekta īstenošanu Mālpils vidusskolā līdz 01.02.2012. Pašreiz ir izsludināts iepirkums uz būvdarbu veikšanu. Pretendentiem savi piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 02.04.2012. Būvdarbus plānots uzsākt maijā un pabeigt līdz 2012.gada 1.septembrim. 

 

  • Mālpils novada dome ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē” realizāciju. Atbalsta summa no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem ir 280 185.00LVL. Novada domes līdzfinansējums 49 445.00 LVL. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 329630,00.Būvniecības izmaksas paredzētas par 307 707.80 LVL. Lai uzsāktu Mālpils vidusskolas renovācijas darbus, būvdarbu veikšanai tika izsludināts atklāts konkurss. Iepirkumā par būvdarbiem piedalījās tikai viena komercsabiedrība A/S „UPB”, kas piedāvāja būvdarbus veikt par 769 980.85 LVL. Pašvaldība par piedāvāto summu darbus neveiks, bet pārskatīs veicamo darbu apjomu un lūgs Vides ministriju un Vides investīciju fondu pagarināt projekta realizāciju līdz 01.12.2012. gadam.
  
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti