Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Atbalsts lauku pašvaldībām

 

GRUNDTVIG partnerības projekts (2010.-2012.)
„Atbalsts lauku pašvaldībām – sociāli neaizsargāto sieviešu iekļaušana sabiedrībā caur izglītojošiem pasākumiem”
 
Projekta partneri:
 
coneed eG Bildungswerk, Vācija (koordinators)
Biedrība „Mālpils tautskola”, Latvija
Fundacja Zdrowie Trzeźwość, Polija
Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento, Itālija
Centro de Estudos e Formação Aquiles Estaço, Lda, Portugāle
 
 
Projekta ideja balstās uz nepieciešamību paaugstināt pieaugušo neformālās izglītības efektivitāti, pievēršot īpašu uzmanību sociālās izstumtības draudiem pakļautām sievietēm, sevišķi lauku novados. Ir svarīgi atrast ceļu pie cilvēkiem un palīdzēt viņiem iekļauties sabiedrībā caur izglītojošiem pasākumiem, stabilizējot gan viņu sadzīvi, gan profesionālo jomu. Projekta darbs pamatā bija vērsts uz socializējošu pieaugušo izglītību nelielās pašvaldībās, uz pieaugušo izglītības piedāvātāju pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru testēšanu starptautisko apmaiņu gaitā.
Pamattēmas: pieaugušo izglītotāju uzdevumi, mācību dalībnieku grupu veidošana un mācību organizēšana, vietējās sociāli-ekonomiskās vides kā potenciālā partnera iesaistīšanas iespējas.
Līdztekus kopīgajiem uzdevumiem katrai partnerorganizācijai bija arī savi projekta darba akcenti:
Vācija:
lauku pieaugušo izglītības atbalsts, jaunu iespēju nodrošināšana, sevišķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
Latvija:
Valodu, psiholoģijas, datoriemaņu kursi sociāli neaizsargātajiem lauku iedzīvotājiem, veidojot efektīvu sadarbību ar pašvaldību /izglītības kopienu;
Polija:
Radošās darbnīcas, brīvprātīgo darbs, publikācijas.
Itālija:
Eiropas dialogs, sociālās iekļaušanas metožu testēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pašapziņas treniņš u.c.
atvērta skola reģionam un sociālās izslēgšanas riskam pakļautām sievietēm: terapijas darbnīca, teātra projekts, seminārs, tikšanās ar speciālistiem, sadarbība ar reģiona sociālā darba institūcijām.

Sanāksmēs un mācību grupu nodarbībās, piedaloties projekta personālam, skolotājiem un mācību dalībniekiem, inovatīvās idejas ieguva arvien praktiskāku raksturu un tika testētas dažādās partnerorganizācijās. Tā, piemēram, notika datoriemaņu apguves un svešvalodu kursi, lai veicinātu sieviešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā un darba tirgū, iegūto zināšanu izmantošanu Eiropas mērogā. Šajā darbā iegūtā pieredze var tikt izmantota Eiropas zināšanu pārnesē un pieaugušo izglītojamo starptautiskās mobilitātes veicināšanai.

Partneroganizāciju aktivitātes vietējā līmenī lielā mērā bija saistītas ar vietējo situāciju. Dažas problēmas bija līdzīgas un tika definētas kopīgajās sanāksmēs. Viena no aktuālākajām problēmām ir nodarbinātība, grūtības sievietēm atgriezties darba tirgū, piemēram, pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Tas bieži vien noved pie sociālās izolācijas, depresijas vai atkarībām. Katrā partnervalstī projekta ietvaros tika veikti preventīvi pasākumi, lai mazinātu šos draudus.

 

Portugāle:

 Pieredzes apmaiņa un darbs katras valsts ietvaros projekta gaitā deva daudz vērtīgas informācijas un iedvesmu nākotnes projektu idejām.

 
 
PROJEKTA AKTIVITĀTES MĀLPILĪ:
 
Organizētas 36 stundu nodarbības angļu valodā 17 dalībniekiem 2010.g.oktobrī- 2010.gada martā.
Grupas dalībnieki- dažādu paaudžu mālpilieši, kam bija nepieciešamas angļu valodas zināšanas darba un privātajām vajadzībām, tai skaitā profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, sociālās izstumtības draudu mazināšanai.

 
Nodarbības datorapmācībā "Pirmie soļi pie datora" 25 dalībniekiem 3 grupās, 36 stundas katrai grupai, 2011.g.oktobrī- 2012.gada martā. Mācību grupu dalībnieki aktīvi iesaistījās kursos, kur iegūtās iemaņas, tai skaitā interneta izmantošana, dod viņiem iespēju nepalikt ārpus sabiedrības un informācijas aprites, nodrošina iespēju sazināties ar ģimenes locekļiem ārzemēs, jo arī no Mālpils novada daudzi strādājošie ir devušies darbā ārpus Latvijas.


 
Praktiskās psiholoģijas semināra "Veiksmīga komunikācija darbā un sadzīvē" (24 stundas) dalībnieces uzlaboja savas komunikācijas prasmes darba kolektīvā un sadzīvē, mācījās menedžēt dzīves sarežģītās situācijas, izvairīties no raksturīgām kļūdām saskarsmē ar apkārtējiem un uzlabot savas dzīves emocionālo fonu.

 
16 stundu nodarbības 10 dalībniekiem mākslas un dizaina pamatos tika organizētas, paplašinot pieaugušo neformālās izglītības piedāvājumu un radot kursu dalībniekiem pamatu turpmākai izglītībai šajā jomā.
 
Organizētas 36 stundu nodarbības angļu valodā 16 dalībniekiem 2011.g.oktobrī- 2012.gada martā, lai, turpinot projekta 1.gadā iesākto, palielinātu svešvalodas zināšanas un veicinātu kursu dalībnieku komunikāciju ar projekta partneriem un ģimenes locekļiem ārzemēs.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti