Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
 Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
 Proti un Dari!
 Kompetenču pieeja mācību saturā
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
ESF

 

 

 

Izglītības projekti Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēs:

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Mērķgrupa: Mālpils internātpamatskola (pedagogu komanda) kā pilotskola mācību satura aprobācijai

Projekta īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021. (sadarbības līgums noslēgts 02.03.2017)

Projekta mērķis:Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projekta ietvaros paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros tiek nodrošināta profesionālā pilnveidi pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām visās pilotskolās pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne.

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Mērķgrupa: Mālpils internātpamatskolas un Mālpils novada vidusskolas izglītojamie

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020. (sadarbības līgums noslēgts 03.08.2017)

Projekta mērķis:Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta galvenās darbības saistīts ar izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveidi izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana), kā arī ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta ietvaros ir izstrādāts Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu (Mālpils novada vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas) izglītojamo individuālo komptenču atbalsta pasākuma plāns 2017-2018.gadam, kas ietver gan pedagoga palīga atbalstu mācību priekšmetu apguvē, gan grupu nodarbības, gan zinātnisko programmu nodarbību ciklu, gan pedagogu profesionālās pilnveides programmu apguvi.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

Mērķgrupa: Mālpils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022, (sadarbības līgums noslēgts 31.08.2017.)

Projekta mērķis: Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

            Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

            Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

            Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

 

Projekta īstenošana paredz Individuālā atbalsta plāna (IAP) sastādīšanu katram riska grupas bērnam uz konkrētu periodu – mācību semestri. Sastādītajos un saskaņotajos IAP ir paredzētas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas, pedagoga palīga atbalsts mājas darbu sagatavošanas procesā, ēdināšanas izdevumu kompensēšana, transporta biļešu izdevumu kompensēšana nokļūšanai skolā.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

 

Mērķgrupa: Mālpils novada vidusskola kā projektā iesaistītā skolā realizē projekta aktivitātes Mālpils novada vidusskolas izglītojamiem un Mālpils inetrnātpamatskolas 7-9. klašu izglītojamiem.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2016.-31.12.2020. (sadarbības līgums noslēgts 10.03.2017.)

 

Projekta mērķis:Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādā pedagoģe karjeras konsultante.

 

2017./2018.mācību gadā programmā tiks iesaistīti 339 Mālpils novada vidusskolas skolēni un 47 Mālpils internātskolas 7.-9.klašu skolēni. Iepriekšējā mācību gadā projekta ietvaros skolēni jau apmeklējuši Latvijas Dabas muzeju, Siguldas Mazo brīnumzemi, skolā viesojās ZINO pārstāvji, radot iespēju skolēniem darboties dažādās darbnīcās, vērot ķīmisko eksperimentu parādi un aplūkot dažādus interesantus objektus saistītus ar dabas zinātnēm.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti