Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Deinstitucionalizāja
 Primārās veselības pakalpojumu infrastruktūra
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
ERAF


 

  

 

30.04.2019.

 Informācija iedzīvotājiem par apgaismojuma izbūvi Piena ielā (Sidgunda).

Piena ielā 2019.gada maijā un jūnijā notiks apgaismojuma ierīkošanas darbi, kā rezultātā var būt īslaicīgi pārvietošanās traucējumi. Darbus plānots pabeigt līdz Līgo svētkiem. Minētajā ielas posmā tiks uzstādīts ekonomisks LED apgaismojums, tādejādi uzlabojot satiksmes un gājēju drošību. Darbus veiks SIA “Amanda-ea”. Ar apgaismojuma ierīkošanu pilnībā tiks paveikta Piena ielas pārbūves projekta īstenošana.

Piena ielas posma pārbūve tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils novadā” ietvaros (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/025).

 
Informāciju sagatavoja:
Elita Kārkliņa
Mālpils novada domes projektu vadītāja

 
 16.11.2018.
 
Informācija iedzīvotājiem par papildus darbu veikšanu Piena ielas (Sidgunda) pārbūves procesā.
 

Piena ielas posma pārbūves darbi tika pabeigti 2018.gada 3.ceturksnī. Ņemot vērā, ka ielas pārbūves izmaksas iepirkumu procedūras rezultātā bija zemākas, kā sākotnēji projektā plānotās, radās līdzekļu ietaupījums. Šo līdzekļu ekonomiju pašvaldība plāno izmantot, lai atjaunotu apgaismojumu Piena ielā, tādejādi uzlabojot satiksmes drošību šajā ceļu posmā. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra piekrita pašvaldības ierosinātajiem grozījumiem vienošanās par projektu īstenošanu, tāpēc 2018.gada oktobrī pašvaldība uzsāka cenu aptauju par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību apgaismojuma izbūvei Piena ielā. Cenu aptaujā uzvarēja SIA “Ixcom” un patlaban ir uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes. Apgaismojuma ierīkošana paredzēta 2019. gada 2.pusgadā.

Piena ielas posma pārbūve tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils novadā” ietvaros (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/025).

 
Informāciju sagatavoja:
Elita Kārkliņa
Mālpils novada domes projektu vadītāja 
 
 

17.05. 2018. 

Ceļu un ielu sakārtošanai nepieciešamā finansējuma trūkums aktuāls arī Mālpils novadā.

Ne viens vien Mālpils novada iedzīvotājs šogad ir pamanījis ceļu remontdarbus Mālpilī un Sidgundā, un prātojis, kāpēc tieši šīs ielas tiks asfaltētas? Kā gandrīz visā Latvijas teritorijā, arī Mālpils novadā ceļu un ielu pilnīgai sakārtošanai trūkst finansējums. Pašvaldības ceļu kopējais garums ir 124,47 km, ielu garums 23,85 km. Ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas, kā arī nelielu remontdarbu veikšanai nepieciešamos līdzekļus pašvaldība plāno esošā budžeta ietvaros. Lai paveiktu lielākas lietas, pašvaldībai jāskatās ES fondu virzienā. Tāpēc tad, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludināja 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 3. projektu iesniegumu atlases kārtu “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”, Mālpils novada dome iesniedza 3 projektu pieteikumus ar uzņēmējdarbību saistītu ielu pārbūvei. Pārsvarā pašvaldībām CFLA ir apstiprinājis pa vienam projekta iesniegumam, retos gadījumos divus. Mālpils novada pašvaldība izvēlējās sagatavot maksimāli daudz iespējamos projektu pieteikumus, tādejādi ar ES fondu līdzekļu piesaisti sekmējot uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību novadā. Visi trīs projektu pieteikumi guva apstiprinājumu un pašvaldība varēja uzsākt projektu īstenošanu. Bez Mālpils novada, vēl tikai divu novadu pašvaldībām ir apstiprināti 3 projektu pieteikumi.

Vienlaikus pašvaldība apzinās, ka tās administratīvajā teritorijā ir nepieciešami būtiski uzlabojumi iedzīvotājiem drošas un ērtas vides radīšanā, nepieciešams sakārtot gājēju trotuārus, ierīkot ielu apgaismojumu un risināt daudz citas problēmas. Ar budžeta līdzekļiem diemžēl to visu paveikt nav iespējams, tāpēc pašvaldība aktīvi seko līdzi visām projektu iesniegumu atlasēm, lai piesaistot ES fondu līdzekļus, rastu risinājumus novada sakārtošanai.

Lielas investīcijas- liela atbildība uzņēmējiem un Mālpils novada pašvaldībai.

Ar šo gadu Mālpils novadā ir uzsākti trīs ielu pārbūves darbi, kuru īstenošanai finansējuma lielākā daļa iegūta kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. Parakstot līgumu ar CFLA, saistības uzņēmās ne tikai Mālpils novada pašvaldība, bet arī daudzi vietējie uzņēmēji jau projekta sagatavošanas posmā, dodot savus apliecinājumus gan radīt jaunas darba vietas, gan ieguldīt simtos tūkstošos eiro mērāmas investīcijas uzņēmumos. Projekta terminoloģijā šīs darba vietas un veikto investīciju apjomu sauc par iznākuma rādītājiem. Bez uzņēmēju rakstiski dotajiem solījumiem projektu īstenošanu nemaz nevarētu uzsākt.

Šo projektu acīm redzamais rezultāts būs noasfaltētas ielas vai to posmi. Taču finansētāju neinteresēs tikai uzlietā asfalta kilometri, uzstādītās apgaismojuma laternas vai izraktie grāvji. Lai visas izmaksas projekta īstenošanas laikā būtu attiecināmas, svarīgi, lai uzņēmēji izpildītu arī savu saistību daļu. Proti, sasniegtu iznākuma radītājus. Lielāko daļu no projektu attiecināmajām izmaksām veido Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. Lai saņemtu ERAF līdzfinansējumu ielu pārbūvē, pašvaldībai bija jāuzrunā uzņēmēji, kas būtu gatavi vienam ERAF eiro likt pretī vismaz vienu eiro investīcijas savos uzņēmumos un/vai garantēt noteiktu darba vietu skaita pieaugumu. Turklāt šiem uzņēmumiem bija ģeogrāfiski jāatrodas saistībā ar rekonstruētajām ielām.

Iepirkumu rezultāts- zemāka cena

Visos projektos sākotnēji plānotās projekta izmaksas iepirkumu rezultātā ir būtiski samazinājušās un pašvaldībai šie projekti izmaksās mazāk.

Rikteres iela, Sidgundas ciemā, Mālpils novadā bija pirmā, kurā tika uzsākti ielas pārbūves darbi. Projekta sagatavošanas posmā 4 uzņēmēji parakstīja apliecinājumu par interesi, kopā nodrošinot, ka tiks radītas vismaz 7 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 750 000. Tika noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu EUR 374 211,86.Visi plānotie iepirkumi projektā ir veikti, līgumi noslēgti un projekta īstenošanai faktiskās kopējās attiecināmās izmaksas ir   EUR 243 658,85, pašvaldībai šī projekta īstenošanā jānodrošina līdzfinansējums EUR 47 635,31.

Rūpniecības ielā, Mālpils ciemā, Mālpils novadā būvdarbi tika uzsākti gandrīz vienlaicīgi ar Rikteres ielas būvdarbiem. Projekta sagatavošanas posmā 5 uzņēmēji parakstīja apliecinājumu par interesi, kopā nodrošinot, ka tiks radītas vismaz 33 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 2 050 000. Kopējais plānotais projekta finansējums, par ko tika noslēgts līgums ar CFLA, ir 638 285,97 EUR. Arī šajā projektā visi iepirkumi ir veikti un noslēgti līgumi ar visiem pakalpojumu sniedzējiem, faktiskās kopējās attiecināmās izmaksas šī projekta īstenošanai ir EUR 381 259,58 pašvaldībai šī projekta īstenošanā jānodrošina līdzfinansējums EUR 42,882,42.

Piena ielā, Sidgundas ciemā, Mālpils novadā būvdarbi vēl nav uzsākti. Projekta sagatavošanas posmā 4 uzņēmēji parakstīja apliecinājumu par interesi, kopā nodrošinot, ka tiks radītas vismaz 6 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 500 000. Kopējais plānotais projekta finansējums, par ko tika noslēgts līgums ar CFLA 305 400,76 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 220 575,00 EUR, valsts budžeta dotācija 21 206,44 EUR un pašvaldības finansējums 63 619,32 EUR. Arī šīs ielas pārbūvei visi iepirkumi ir veikti un noslēgti līgumi ar visiem pakalpojumu sniedzējiem, projekta īstenošanas kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 215 685,54 EUR, pašvaldībai šī projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums EUR 42 166,52.

Ieguvumi sabiedrībai

Katrs ceļu remonts rada zināmas neērtības remontdarbu veikšanas laikā, ar ko vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novada viesiem noteiktā laika periodā nākas samierināties, tāpēc pašvaldība aicina visus būt saprotošiem un novērtēt nākotnes ieguvumus. Remontdarbus pilnīgi visās ielās paredzēts pabeigt šī gada būvniecības sezonas ietvaros. Ņemot vērā labvēlīgos laika apstākļus no būvdarbu uzsākšanās brīža, Rikteres un Rūpniecības ielu remontdarbi strauji tuvojas beigām Uzņēmēji iegūs sakārtotu ceļu infrastruktūru blakus saviem uzņēmumiem. Neatkarīgi no gadalaika, pa šiem ceļiem varēs pārvietoties smagā tehnika, netiks apgrūtināta piegāžu veikšana vai pasūtījumu izpilde neatbilstoša ceļa seguma stāvokļa dēļ. Iedzīvotājiem būs nodrošinātas iespējas atrast darbu savā novadā, strādāt mūsdienīgus darba apstākļus nodrošinošos uzņēmumos, kas savā attīstībā investējuši nozīmīgus finanšu līdzekļus. Rikteres ielas pārbūves laikā tiks nodrošināta arī ielas apgaismojuma izbūve, līdz ar to paaugstināsies gājēju drošība, kas ir būtiski, ņemot vērā, ka no visām rekonstruējamajām ielām tieši šajā ielā ir vislielākais privātmāju skaits.

Projekti tiek īstenoti CFLA izsludinātā 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 3. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Mālpils novada domes Projektu vadītāja Elita Kārkliņa.

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti