Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
 Proti un Dari!
 Kompetenču pieeja mācību saturā
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mālpils novada domē laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.janvārim tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts
 
100 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

 

Projekta nosaukums:
Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
 
Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums:
Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums:
1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana
Pasākuma numurs un nosaukums:
1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
Aktivitātes numurs un nosaukums:
1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:
1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
 
Projekta mērķis:Mālpils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai: jaunu zināšanu un pieredzes apguve projektu pieteikumu sagatavošanai un projektu īstenošanai kopā ar vietējiem un ārvalstu partneriem.
 
 Projekta finansējums: 11 307,00 LVL.
 
Projekta saturs:
Apmācības 6 grupām ar dalībnieku skaitu 8-18 cilvēki katrā atbilstoši tēmu un mērķgrupu specifikai kopējā 152 stundu apjomā, ko plānots apgūt 19 dienu laikā, no 2012.gada  jūnija līdz decembrim.
 
Projekta mērķa grupa ir novada domes deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu vadītāji un darbinieki. 
 
Apmācību tēmas:
„ES fondu projektu iespējas un izvēle” 32 stundas.
„Iepirkums”   32 stundas.
„Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana” 24 stundas.
„Lietišķā etiķete” 16 stundas.
„ ES fondu projektu sagatavošana un vadība”, 40 stundas.
„Aktuāli grāmatvedības jautājumi”, 8 stundas.
 
Projekta vadītāja: Līvija Mukāne, tālr. 26836192, 67970893, e-pasts: karte1@inbox.lv
 
 
Mālpils novada domes iepirkumu komisija š.g. 10. decembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu cenu aptaujai iepirkuma ar id.Nr. MND/2012 – 3/ESF „Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” sadaļā "Aktuāli grāmatvedības jautājumi" ar Karīnu Plato par piedāvāto līgumcenu 520.00 LVL.
 
 
 
Mālpils novada domes iepirkumu komisija 2012.gada 19.decembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu cenu aptaujai iepirkuma ar id.Nr. MND/2012 – 3/ESF „Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” sadaļā Komunikācija/publiskā uzstāšanās/pašmenedžments” ar SIA „Kronos Latvija” par piedāvāto līgumcenu 1174.00 LVL bez PVN.
 
Projekta noslēgums /19.01.2013./
 
Janvārī tuvojas beigām projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” paredzētās apmācības 7 grupām, katrā no kurām bija 10-30 dalībnieki. No jūnija līdz janvārim tika organizētas nodarbības 176 stundu apjomā. Tajās piedalījās novada domes deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu vadītāji un darbinieki. Kopumā apmācībās piedalījās 65 klausītāji, liela daļa no viņiem apguva vairākas tēmas.
Nodarbības notika par tādām nozīmīgām tēmas kā „ES fondu projektu iespējas un izvēle”, „Iepirkums”, „Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana”, „Lietišķā etiķete”, „ ES fondu projektu sagatavošana un vadība”, „Aktuāli grāmatvedības jautājumi”, „Komunikācija, publiskā uzstāšanās, pašmenedžments”. Ir iegūtas praktiski pielietojamas zināšanas, ko varēs izmantot, sagatavojot projektu pieteikumus un īstenojot apstiprinātos projektus ar tālejošu mērķi: Mālpils novada izaugsme un attīstība, kvalitatīvas dzīves vides izveide novada iedzīvotājiem.
Pēc projekta noslēguma turpināsies jaunu projektu izstrāde un īstenošana. Paredzam, ka, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, to apjoms pieaugs un projektu sagatavošanā un īstenošanā zināšanas ieguvušie darbinieki varēs tās pielietot praksē. Tā kā apmācību grupās tika iesaistīti dažādu jomu un nozaru darbinieki (pašvaldība, izglītība, kultūra, sociālais darbs), paredzam daudzu jaunu, aktuālu ideju attīstību un īstenošanu.
          Nozīmīgs projekta veiksmes priekšnoteikums bija sadarbība ar pašvaldības iestāžu vadību, kas nodrošināja saviem darbiniekiem iespēju apmeklēt šīs mācības, pielāgojot darba grafikus nodarbību laikiem. Paldies visiem par izpratni un atbalstu un mācību dalībniekiem – par neatslābstošo motivāciju iegūt jaunas zināšanas!
 
Līvija Mukāne,
projekta vadītāja
 
 
Turpinās mācības projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
 
Sākoties jaunajam mācību gadam, jaunu intensitāti ir ieguvis projekts „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/063/95). Jau ir noslēgusies mācību tēmas „”Lietišķā etiķete” apguve, pavisam nedaudz ir stundu ir palicis tēmai „Iepirkums”, bet 18.septembrī uzsāktas mācības par tēmu „ES fondu iespējas un izvēle”.
Vasarā līdztekus „Iepirkuma” tēmas apguvei norisinājās mācību grupu komplektēšana pārējām tēmām, un nu var teikt, ka tā pamatā ir pabeigta. Informācija par iespēju piedalīties šajā projektā tika izplatīta visās Mālpils novada pašvaldības iestādēs. Interese par apmācībām ir liela, grupas ir nokomplektētas.  
Vēlos pateikties gan visiem tiem, kas izrādījuši interesi par apmācībām, gan arī iestāžu vadītājiem, kas atbalsta savu darbinieku motivāciju ne tikai veikt savus tiešos pienākumus darba vietā, bet nemitīgi un daudzpusīgi profesionāli pilnveidoties, lai pēc mācību noslēguma praksē pielietotu iegūtās zināšanas, izstrādātu un veiksmīgi vadītu jaunus projektus dažādās ES programmās atbilstoši konkrēto iestāžu specifikai un vajadzībām, bet ar vienu kopīgo virsmērķi: Mālpils novada attīstība.
 
Tā kā projekta lektori tika izvēlēti publiskā iepirkuma procedūrā, precizējot katram apmācību kursam paredzēto finansējumu, projekta budžetā ir ietaupīti līdzekļi vēl viena papildus kursa apguvei 38 stundu apjomā. Informācija par konkrēto tēmu (orientējoši: „Komunikācija/publiskā uzstāšanās, pašmenedžments”) tiks publicēta „Mālpils Vēstīs” un novada mājas lapā pēc projekta līguma grozījumu saskaņošanas ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Līvija Mukāne,
projekta vadītāja
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti