Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
 Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
Proti un Dari!
 Kompetenču pieeja mācību saturā
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Proti un Dari!

 

 

Projekta “PROTI un DARI” īstenošana Mālpils novadā
 

Lai nodrošinātu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā” Mālpils novada dome no 2016. gada 23. maija īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu “PROTI un DARI” līg. Nr. 8.3.3.0/15/I/001, kura ietvaros tiek veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus.

Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiek izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences. Tālāk tiek noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros. Jaunieša individuālā pasākumu programma tiek īstenota līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

-    regulārs individuāls mentora atbalsts, kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

-    neformālās un ikdienas mācīšanās;
-    speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c.);

-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);

-    brīvprātīgā darba aktivitātes;

-   iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;

-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;

-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;

- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Mālpils novadā projektā “PROTI un DARI” tika plānota 8 jauniešu iesaiste. Līdz šim 5 novada jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem jau ir iesaistījušies un sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu, kas viņiem “pavērusi durvis” uz izglītības iegūšanu, darba tirgu, savas pašapziņas celšanu un savas varēšanas apzināšanos.

Tu nezini, ko tu vari, kamēr neesi pamēģinājis!

Arī Tev ir iespēja saņemt šādu atbalstu, ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie meistara un neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā ( NVA ) kā bezdarbnieks.

Piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI! pie programmas vadītājas Dagnijas Kļaviņas pa tālruni 67185873 vai 26033906, mentores Lūcijas Vaivares pa tālruni 26395701, vai personīgi ierodoties Sociālā dienesta 224.kabinetā Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

 
 

Aicināti pieteikties arī uzņēmēji, amatnieki, aroda meistari, kuri varētu rast iespēju savā uzņēmumā ņemt jaunieti praksē vai īslaicīgi apmācīt, lai nākotnē šis jaunietis kļūtu par labu amata meistaru vai arī gūtu pirmo darba pieredzi.

 
 

Mālpils novada domes
          Projektu vadītāja
          Elita Kārkliņa


Projekta „PROTI un DARI!” īstenošana Mālpilī

 2014. gada septembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) uzsāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „PROTI un DARI!”, ko īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes u veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektā kā galvenā mērķa grupa tiek iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Projekta ietvaros, kas norit no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim, tiek īstenoti divi posmi:

1.       Mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā (jaunieša uzrunāšana, motivēšana piedalīties projektā, konsultēšana, individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija);

2.       Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar viņu individuālajām pasākumu programmām.

Projektu īsteno JSPA sadarbībā ar vairākām Latvijas pilsētu vai novadu pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus (valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji), lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus apgūt izglītību vai amatu.

Arī Mālpils novada dome piedalās šī projekta īstenošanā kopš 2016. gada 25. maija, kad tika parakstīts sadarbības līgums ar JSPA. Mālpils novada pašvaldības galvenie stratēģiskie partneri projekta īstenošanā ir P/A Mālpils sociālais dienests un Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!”. Paredzēts, ka projekta ietvaros tiks iesaistīti astoņi Mālpils novadā dzīvojošie jaunieši. 2016. gada jūlijā dalību projektā veiksmīgi uzsāka divi Mālpils novadā dzīvojošie jaunieši, septembrī pievienosies vēl viens jaunietis.

Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv .

 

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti