Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
2017
 BEHAS_Bringing Europe Home At School
SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”
 PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 We All Art_Art and Health
 COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā
 Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”

 

 

 

 

 

Erasmus+ programmas projekts

“ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās” (SINDI) , 2017-1-LV01-KA204-035442

Īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/10/2019. Finansējums 17 200 EUR

PROJEKTA MĒRĶI: Veicināt sociālo iekļaušanu un vecāka gadagājuma cilvēku motivāciju apgūt digitālās prasmes, izmantojot novatoriskas integrētas pieejas, piemēram, starppaaudžu mācīšanās vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī.

PARTNERI:

Mālpils novada dome- vadošais partneris

Francija:Association M3Cube, NVO

Polija:Fundacja Bądź Aktywny, NVO

Austrija: Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Mālpils jauniešu apvienību un Mālpils novada vidusskolu

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

Latvijā: pieaugušo izglītotāju apmācība (4 no katras valsts)- 10/2017

Austrijā: tikšanās datorapmācību dalībniekiem-senioriem (4 no katras valsts) 18-24/03/2018

Francijā: pieaugušo izglītotāju apmācība(4 no katras valsts) – 28/05-01/06/2018

Polijā: tikšanās datorapmācību dalībniekiem-senioriem (4 no katras valsts) -30/09-06/10/2018

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

Kopīgas mācību aktivitātes jauniešiem un senioriem saistībā ar digitālo prasmju apguvi – jaunieši skolotāju lomā.  Semināri, lekcijas, mācību ekskursijas, radošās darbnīcas.

 

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv


Projekta infolapa


Projekta pirmā posma pasākumi un rezultāti

Projekta īstenošanas plāns

Projekta kopsavilkuma žurnāls

Partneru kopīgais pētījums “Seniori un IT”

Senioru atbalsta organizācijas projekta partnervalstīs

Projekta rezultātu izplatīšanas aktivitāšu kopsavilkums

Projekta vietējo pasākumu kopsavilkums


Mālpils novada domes Erasmus+ programmas SINDI projekta starptautiskajā sanāksmē Austrijā, kurā piedalījās mūsu vietējo mācību dalībnieki

Envija Svikša: “No 18.līdz 24.matrtam piedalījos senioru projekta SINDI organizētajā braucienā uz Austrijas pilsētu Poisdorfu, kur tikāmies ar senioriem no Polijas, Francijas un Austrijas, Dalījāmies pieredzē, ko bijām ieguvuši, piedaloties nodarbībās šī projekta ietvaros savās valstīs, kā arī ieguvām jaunas iemaņas, darbojoties ar modernajām plašsaziņas tehnoloģijām.  Priekšpusdienās parasti bija nodarbības, piedaloties arī Austrijas jauniešiem, bet pēcpusdienas tika veltītas dažādām citām aktivitātēm. Man ļoti interesanta likās pēcpusdiena, kad tikām iepazīstināti ar jaunu virtuves ierīci ēdienu gatavošanai- Thermo-Mix, kas darbojas datorizēti. Piedalījāmies kopīgā ēdienu gatavošanā, un visus ēdienus varējām nobaudīt kopīgās vakariņās un izteikt savu vērtējumu.  Kopumā nedēļa pagāja pozitīvā gaisotnē, pateicoties ļoti viesmīlīgajai Austrijas kolēģu organizētajai uzņemšanai. “

Mārīte Nīgrande: “Ik dienu mēs lielāko tās daļu pavadījām Poisdorfas lauksaimniecības skolā kopā ar poļu un franču senioriem, kur mācību klasēs notika gan dažādas nodarbības, pielietojot planšetdatorus un viedtālruņus (rezultātā katra grupa izveidoja prezentāciju no nedēlas laikā safotografētā), gan skolas dzīves iepazīšana, kā arī pusdienās tikām pabaroti ar neaizmirstamiem, katru dienu atšķirīgiem tradicionāliem austriešu ēdieniem, arī slaveno ābolu strūdeli. Skolā 2-3 gadus mācās   15-17 gadu veci jaunieši, galvenokārt, meitenes, un apgūst dažādas dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas   lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, pavārmākslā. Absolventi var vadīt lauku saimniecības un strādāt tajās, kā arī strādāt par pavāriem, nodarboties ar bērniem bērnudārzos vai ģimenēs, būt par asistentiem cilvēkiem, kam tas nepieciešams, jo skolā tiek iegūtas arī zināšanas medicīnā. Skolā ir labiekārtots internāts un vairākas mīkstām mēbelēm aprīkotas atpūtas telpas, jo ne visi audzēkņi dzīvo Poisdorfā. Radās sajūta, ka audzēkņu savstarpējās attiecības un attiecības ar pasniedzējiem ir saprotošas un mīļas, mūs apņēma tikpat kā māju atmosfēra, visapkārt daudz bērnu rokām veidotu darbu un apkoptu zaļumu, ik dienas kafijas pauzē gardi pašcepti cepumi bez glutēna. Cepumiņi katram projekta dalībniekam tika doti līdzi arī mājupceļā. Ar skolas meitenēm kopā bijām ne vienu reizi vien, jo daļā nodarbību viņas bija tās, kas katru no mums mācīja un atbildēja uz neskaidriem jautājumiem, bet vēl citā reizē pavadīja pilsētā ievērības cienīgo objektu meklējumos kādas spēles (pielietojot viedtālruņus) laikā. Dienā, kad mūs iepazīstināja ar skolu, katru grupu pavadīja mūsu jaukās, jau iepazītās meitenes un ik telpā (ēdienu gatavošanas laboratorijā, šūšanas darbnīcā, veļas mazgātavā, datorklasē, augkopības kabinetā, sporta zālē, kopmītnēs u.c.) ar stāstījumu angļu valodā sagaidīja citas, ne mazāk jaukas. Par to, ka man bija saprotams meiteņu stāstītais un visa ceļojuma laikā uzklausītais, un spēju saprasties ar satiktajiem cilvēkiem, te nu ir vietā pateikties Mālpils angļu valodas kursu skolotājām Lilitai un Inai. Domāju, ka neviens vien mālpilietis, pateicoties mācību projektu vadītājas Līvijas paveiktajam, priecājas par iegūtajām zināšanām, satiktajiem cilvēkiem un kaut nedaudz iepazītām citām pilsētām, tādējādi neapstājoties pats savā izaugsmē. Paldies par to!”

Māra Bilzena, Armands Armanovičs: “Mūsu spilgtākie iespaidi Poisdorfā: maza, kompakta pilsētiņa- tīra, akurāta, ar krāsainiem jumtiem, košiem māju krāsojumiem. Ieliņas vijas kalnā, lejā. Pretimnākošie austrieši laipni sveicina, grib parunāties. Tas gan sakāms par senioriem, jo jaunākie, jādomā, darbā.

Mūsu dienas ritēja piesātinātas ar pasākumiem skolā, kurā likām lietā un papildinājām datorzināšanas. Kopīgajās nodarbībās ar skolas jauniešiem iepazinām viņu ikdienu, veidojām video par Austrijā redzēto. Apmeklējām bibliotēku, kur goda vietā Mālpils karogs. Tur jau ir sākusies digitalizācijas ēra- arvien vairāk cilvēku izvēlas lasīt digitāli- par maksu, toties ērti.

Bet visvairāk mūs pārsteidza un priecēja Poisdorfas senioru kopa, demonstrējot savas jaukās, dzīvespriecīgās dejas. Mums kājas cilājās mūzikas taktī, līdz aizrāva līdzi dejās arī mūs. Nebija grūti iekļauties, jo daudz līdzību ir gan mūzikā, gan mentalitātē. Ar tādiem saulainiem iespaidiem esam mājās, un arī ar cerību, ka draudzība turpināsies. Armands atrada kopīgu valodu ar Česlavu no Polijas, es turpinu sarakstīsies ar Eglantini no Parīzes.

Paldies mūsu austriešu draugiem Monikai un Volfgangam par silto uzņemšanu un Līvijai par brīnišķīgo projektu. “

 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv


 

 


Skolotāju/ senioru izglītotāju starptautiskās  mācības   Parīzē no š.g. 28. maija līdz 1. jūnijam.   

 

 Dalībnieču jaunā pieredze, kas nākamajā mācību gadā pārtaps interesantos mācību pasākumos novada senioriem:

 Jana Zegrja, Mālpils novada vidusskolas datorskolotāja, SINDI projekta datorkursu konsultante: Pirmajā dienā katra dalībvalsts prezentēja savu pieredzi, ko bija ieguvušas, piedaloties nodarbībās šī projekta ietvaros savās valstī. Vēlāk piedalījāmies plašā vietējā pasākumā – vasaras digitālās apmācības senioriem atklāšana. Bija ieradušies seniori un jaunieši. Pasākumā bija vairāki ar tehnoloģijām saistīti uzdevumi – digitālās viktorīnas, video spēles, video deju nodarbības u.c. Ļoti interesantas bija starppaaudžu cīņas “dārgumu medībās” jeb slēpņošanā ar planšetdatoriem. Izmantojot planšetes un viedtālruņus, pēc dotajiem norādījumiem meklējām populārus apskates objektus, kuros mūs gaidīja nākamais uzdevums. Apmeklējām arī digitālo izstādi - Gustava Klimta un F. Hundertvaseramākslas darbi tika atdzīvināti ar mūzikas skaņām, milzīgas projekcijas virsmā. Pateicoties Francijas kolēģu viesmīlīgajai uzņemšanai, nedēļa pagāja pozitīvā gaisotnē.

 

Antra Austriņa- Seņkāne, Mālpils jaunatnes lietu speciāliste: Mani visvairāk interesēja projekta dalībvalstu pieredze jauniešu iesaistē starppaaudžu mācīšanās aktivitātēs. Mūsdienās, kad tehnoloģijas un virtuālā komunikācija ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, starppaaudžu sadarbībai ir vēl lielāka nozīme kā līdz šim.

Francijā senioru digitālo prasmju apmācības ir kļuvušas par valstiski svarīgu jautājumu. Valsts līmenī tiek subsidētas dažādas nevalstiskas organizācijas, kuras palīdz senioriem apgūt dažādu administratīvu darbību veikšanu internetā. Šādas organizācijas un start up uzņēmumi algo studentus, kuri, dodoties pie senioriem uz mājām, palīdz tiem apgūt nepieciešamās prasmes, piemēram, samaksāt internetā rēķinus. Studentiem šī bieži vien ir pirmā darba pieredze un nozīmīgs atspēriena punkts turpmākos darba meklējumos. Lai arī Latvijas situācijā jaunieši par šo darbu nevarētu saņemt vērā ņemamu atalgojumu, manuprāt, šī ir vērtīga darba pieredze, kura attīsta komunikācijas prasmes un spēju uzņemties atbildību.

 

Laima Balode, Mālpils novada vidusskolas skolotāja, neklātienes klašu audzinātāja:Darbs projekta dienās deva apmaiņas pieredzi mūžizglītībā jeb mūžmācīšanās arī valodu mācību metodēs. Varējām apstiprināt, ka, tāpat kā sadarbības partneru valstīs, arī mūsu pasniedzējas Lilita, Ina angļu valodas un Līvija vācu valodas nodarbībās sniedz visiem kursa dalībniekiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

 

Mārīte Žuravļeva, Mālpils Novada bibliotēkas bibliotekāre, SINDI projekta konsultante: Dalība šajā sanāksmē deva mums lielisku iespēju iepazīties ar citu valstu partneru pieredzi un redzēt, cik dažādi mācību un nodarbību veidi tiek pielietoti. Redzējām, ka vairāki apmācību veidi ir līdzīgi, kā to darām mēs, piemēram, digitālās lasītprasmes apguve, sociālo tīklu iepazīšana un “ātrā palīdzība” problēmās saistībā ar digitālajām prasmēm. Savukārt partneru pieredzi tādās mācīšanās jomās kā digitālās iemaņas darba meklētājiem, uzņēmējdarbība internetā,  E-pārvalde (mūsu gadījumā E-Latvija), digitālo fotogrāfiju darbnīcas,  mēs varam censties nākotnē pārņemt arī pie mums.

     
 

Starptautiskās senioru mācības Polijā
 

No 30.septembra līdz 6.oktobrim Polijas pilsētā Piotrkow Trybunalski notika šī projekta pēdējais lielais pasākums – četru valstu senioru tikšanās, kurā piedalījās arī mālpilieši, kas datorkursu noslēguma anketās bija ierakstījuši, ka vēlas atrast vēstuļu draugus projekta partnervalstīs Austrijā, Polijā un Francijā un praksē pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un datoriemaņas.

Par sanāksmi Polijā stāsta tās dalībnieki:

Monika Rozentāle: ”Pilnveidojām savas jaunāko tehnoloģiju komunikācijas iespējas ar citu valstu senioriem. Pirmo reizi biju Skype konferencē, kura notika caur internetu, kur mēs kopā ar senioriem no Austrijas un Francijas bijām vienā pilsētā, bet pārstāvis no Polijas bija 8 km tālāk, savā dzīvoklī. Ļoti patika fotosesija, kurā parādīja, kā ar vienkāršām metodēm var atstarot gaismu un cik jaukas bildes sanāk, fotografējot caur stiklu. Vēl mums mācīja astoņu valstu apļa dejas un arī cēlo polonēzi. Patīkami bija tikties ar vietējiem senioriem, kuri izrādīja mums savus rokdarbus, gleznas un dziedāja dziesmas. Personīgi iepazinos ar bijušo krievu valodas skolotāju, apmainījāmies ar telefona numuriem, turpināsim sazināties. Viņa pastāstīja, ka pie viņiem krievu valodu skolā vairs nemāca un viņai nācās pārkvalificēties par ģeogrāfijas skolotāju. Paldies par jauko , iespaidiem bagāto braucienu!”

Elita Vizule: “Polijā sadraudzējāmies ar partneru senioriem. Lai varētu turpmāk sarakstīties, apmainījāmies e-pastu un telefona numuriem. Lai fotografētu, izmantojām telefonus, un secinājām, ka nekad tik ilgi nebijām sēdējuši ar telefonu rokās, lai varētu pārsūtīt bildes viens otram – jutāmies kā jaunieši. J   Liels paldies Evai par jauko uzņemšanu.”

Ilga Egle:Projektā iepazinos ar fotografēšanas noslēpumiem, ar filmu tapšanas specefektiem, ar albumu veidošanu mobilajās ierīcēs, ar poļu  ēdienu daudzveidību, ar dažādu tautību dejām un jaukajiem cilvēkiem no Francijas, Austrijas un Polijas. Lai visiem veicas un uz tikšanos nākošajā projektā!”

Indra Asne:Viesojoties Polijā, ieguvu jaunus draugus. Apguvu, kā iegūt kvalitatīvas bildes, fotografējot ar telefonu vai planšeti. Poļu draugi rādīja, kā ar datora palīdzību veido specefektus kino uzņemšanā. Kopā ar poļu senioriem piedalījāmies radošajās darbnīcās un dažādu tautu deju soļu apgūšanā. Liels pagodinājums bija kopā ar Romanu Basarabu pārstāvēt Latvijas grupu Polijas vietējā televīzijā. Pēc ceļojuma sapratu, ka vairāk jāmācās angļu sarunvaloda.”

Juris Kravcovs:Patīkama iepazīšanās ar ārzemju senioriem. Kopā pavadītās dienas, kurās bija daudz nodarbību, dejošana, dziedāšana, foto sesija un daudz kas cits interesants. Patīkama tikšanās ar Lodzas pilsētas mēru. Pilsētas apskate, Manufaktūras muzejs. Paldies projektam, kurā var tik daudz iepazīt un iegūt kaut ko jaunu!”

Romans Basarabs: “Man patika solīdā pilsēta ar tās seno vēsturi un skaistajām ainavām, daudzajām baznīcām un kultūras iestādēm. Cilvēki šeit ir patiesi reliģiozi. Novadā ir interesanta infrastruktūra – klusas senās ieliņas sadzīvo ar automaģistrālēm. Mēs tikāmies ar senioriem Pirotrkow Trybunalski, Lodz un Koscieczyn pilsētās un  ar Koscieczyn pilsētas mēru, redzējām vairākus skaistus senioru- pašdarbnieku koncertus. Ieguvām daudz jaunu draugu, paplašinājām savu redzesloku. Iespaidi ir ļoti sirsnīgi, un uzskatu, ka šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti vajadzīga vecāka gadagājuma cilvēkiem. Sirsnīgs paldies šim projektam un brauciena organizatoriem!” 

SINDI projekts ir noslēdzies, bet tā gaitā radušās idejas turpināsies gan individuālajos datorkursos senioriem, gan senioru savstarpējo mācību sesijā “Izzini un pastāsti”, gan citos pasākumos. Sekojiet informācijai “Mālpils Vēstīs” un novada mājas lapā www.malpils.lv ! 

  

 

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti