Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
 Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
 Proti un Dari!
 Kompetenču pieeja mācību saturā
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

 


30.06.2021.


Noslēdzies deinstitucionalizācijai veltīts semināru cikls

Rīgas plānošanas reģions kopā ar nozares ekspertiem rīkoja trīs tematiskā cikla seminārus, kuru mērķis bija veicināt pakalpojumu sniedzēju izpratni par galvenajām deinstitucionalizācijas auditorijām – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un ārpus ģimenes aprūpē augošiem bērniem.

Apmācības bija domātas vispārējo pakalpojumu sniedzējiem jeb cilvēkiem, kuriem ikdienā ir liela saskarsme ar cilvēkiem. Kopumā piedalījās vairāk nekā 170 dalībnieku.

Pēdējais apmācību cikla seminārs tika veltīts tēmai “Kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iekļauties sabiedrībā”. Semināru par saskarsmi ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vadīja Ārija Martukāne, Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”. Semināra mērķis bija deinstitucionalizācijas procesa ietvaros sniegt apmācības vispārīgo pakalpojumu sniedzējiem par to, kā sniegt atbalstu šiem bērniem, kā pareizi pret tiem izturēties un kā mazināt sabiedrības stereotipus, lai sekmētu to integrēšanos sabiedrības aktīvajā dzīvē.
Seminārā tika aplūkotas tēmas, kas ļauj labāk izprast bērnu uzvedības izmaiņas, ko rada ģimenes zaudēšana un nonākšana institūcijā vai jaunā ģimenē, tai skaitā iezīmējot atšķirības, kas izriet no vecuma, kurā bērns nonāk ārpusģimenes aprūpē. Sabiedrībā valdošie aizspriedumi par bērniem, kas palikuši bez vecākiem, un par audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. Skaidrojums, kāpēc šie stereotipi neatbilst patiesībai un kā tie ietekmē bērnus un viņu jaunās ģimenes. Visbiežāk sastopamās problēmsituācijas, to vēlamais risinājums, īpaši uzsverot izglītības iestāžu (tai skaitā interešu izglītības iestāžu) pārstāvju, ģimenes ārstu un policistu lomu vēlamā risinājuma sasniegšanā (t.sk. izglītības iestāžu personāla iesaistes iespējas bērnu – vienaudžu ikdienas problēmsituāciju un konfliktu risināšanā izglītības iestādē).

Pirmo semināru “Padomi saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” vadīja Māris Grāvis, biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes loceklis un sociālā uzņēmuma “RB Cafe” idejas autors. Jau ilgus gadus viņš ir tā persona, kas maina pasauli, lai Latvijā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem justos kā pilntiesīga sabiedrības daļa un laimīgāki. Izveidojis grupu dzīvokļus, dienas centrus, darbnīcas un pēdējais viņa sasniegums ir pirmās kafejnīcas Rīgā “RB Cafe” izveide, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti. Viņa vadībā tika meklēti labākie risinājumi saskarsmei ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un biežāk esošajām problēmsituācijām un to vēlamajiem risinājumiem.

Nākamajā seminārā Ilze Dreifelde, sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, ar mūsdienīgām metodēm aicināja labāk izprast bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

  

Publicēts: 21.04.2020

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA MĀLPILS NOVADĀ

Beidzot ir noslēdzies ilgstošais darbs pie tehnisko projektu izstrādes, līdz ar to tuvākajā laikā būs iespējams izsludināt publiskas iepirkumu procedūras būvniecības darbu veicēju atlasei, lai Pils ielā 12 un Pils ielā 7 uzsāktu pārbūves darbus.
Pils ielā 12, ēkas pirmajā stāvā, tiks izveidoti 8 grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk-GRT), kā arī izbūvēta atelpas brīža pakalpojumam nepieciešamā infrastruktūra. Savukārt Pils ielā 7 tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar GRT.

Atkarībā no iepirkumu norises gaitas, būvdarbus plānots pabeigt šī gada laikā, lai pēc tam varētu uzsākt telpu labiekārtošanu un aprīkošanu.

Projekta mērķis ir, veicot ēku pārbūves un labiekārtošanas darbus adresēs Pils iela 7 un Pils iela 12, nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Mālpils novadā, tādējādi dodot iespēju pilngadīgām personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus savā dzīvesvietā vai pēc iespējas tuvu tai, kā arī paplašinot to iespējas dzīvei iekļaujošā sabiedrībā. 
Lai sasniegtu projekta mērķi un tiktu apmierinātas pēc iespējas plašākas mērķa grupas vajadzības, projektā plānota šāda sociālo pakalpojumu infrastruktūras nodrošināšana: 
1) DAC izveide, tādējādi nodrošinot mērķa grupas iespējas ikdienā uzlabot savas sociālās prasmes, piedaloties dažādās nodarbībās, saņemot profesionālu individuālu atbalstu. 
2) Grupu dzīvokļu izveide, lai nodrošinātu šo personu iespējas dzīvei iekļaujošā sabiedrībā un mazinātu to atkarību no ģimenes locekļu materiālā un fiziskā atbalsta, nodrošinātu profesionālu un individuālu atbalstu. Prioritāte šo dzīvokļu izmantošanai būs Mālpils novadā deklarētām pilngadīgām personām ar GRT, kam piešķirta I vai II grupa.


3) "Atelpas brīža" pakalpojumu infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu īslaicīgi nepieciešama pakalpojuma sniegšanu gadījumos, kad mērķa grupas personas aprūpētājs objektīvu apstākļu dēļ īslaicīgi nespēj nodrošināt mērķa grupas personas aprūpi. 

Šo trīs pakalpojumu infrastruktūras izveide ilgs līdz 30.04.2021. Par projekta īstenošanas gaitu papildus informāciju iespējams saņemt Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļā pie projektu vadītājas Elitas Kārkliņas, savukārt par iespēju izmantot grupu dzīvokļu pakalpojumu, DAC, atelpas brīža pakalpojumu var vērsties Mālpils novada Sociālajā dienestā. Vēlreiz atgādinām, ka iespējas saņemt šos pakalpojumus būs TIKAI personām ar GRT I vai II grupu un kuriem ir veikta personu izvērtēšana ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniemietvaros. Pakalpojumu sniegšanu plānotsuzsākt ne ātrāk kā 2021.gadā.

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 531 460,00 tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% jeb EUR 451 741,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 3.75% jeb EUR 19929,75, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 11,25% jeb EUR 10 859,14.

 
 

Elita Kārkliņa

Mālpils novada domes

Projektu vadītāja


 

 Publicēts: 20.01.2020
 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA MĀLPILS NOVADĀ

Finansiāli vērienīgs projekts tiks īstenots Pils ielā 12 (zināma arī kā viena no divstāvīgajām kopmītnēm) un Pils ielā 7 (zināmas kā piecstāvīgās kopmītnes) 1.stāvā.

2019.gadā CFLA tika iesniegts projekta pieteikums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā” un gada nogalē tika parakstīta vienošanās par šī projekta īstenošanu.

Kas tad īsti ir DEINSTITUCIONALIZĀCIJA? Ne visiem to izdodas pareizi izrunāt ar pirmo reizi, kur nu vēl uzrakstīt. Taču patiesībā tas ir apzīmējums procesam, kas pasaulē notiek jau samērā ilgu laiku un tagad lēnām tiek īstenots arī pie mums Latvijā.

Ļoti vienkāršiem vārdiem skaidrojot, pie mums darbojas ilgstošas aprūpes institūcijas, kurās tiek ievietotas personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk- GRT), psihiskām saslimšanām, ar smagiem kustību traucējumiem. Nereti šīs vietas atrodas tālu no šo personu dzīvesvietas, radiem, paziņām.  Šajās iestādēs tiek nodrošināta fiziskā uzturēšanās (gultasvieta, ēdināšana, medicīniskā aprūpe), iespēju robežās nodrošinātas šo personu individuālās vajadzības. Ģimenei nereti tas ir sāpīgs jautājums par ģimenes locekļa ievietošanu šādās iestādēs. Ļoti daudzas ģimenes cīnās līdz pēdējam, mēģinot mājas apstākļos nodrošināt pilnvērtīgu dzīviģimenes loceklim ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām. Aprūpētājiem, kas visbiežāk ir vecāki, tas nozīmē piedzīvot daudzas sociāli ekonomiskas problēmas, par piemēru minot ilgstošu bezdarbu (jo kādam ir jāpaliek mājās un jāveic aprūpe), samazinātas sociālās garantijas (mazāka vai neesoša pensija ), kā arī pašiem piedzīvojot psihiski somatiskas saslimšanas no pārmērīgas pārpūles. Savukārt personai ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām, zaudējot vecākus, paaugstinās risks nonākt šādā ilgstošas aprūpes institūcijā, ja nav pietiekamu pašaprūpes iemaņu. 

Būtībā deinstitucionalizācija nozīmē veidot sabiedrībā balstītus pakalpojumus (DAC, grupu dzīvokļus utt.) iespējami tuvu personu dzīvesvietai, tādejādi samazinot risku šo personu nonākšanai ilgstošas aprūpes institūcijās.

 

 

Projekta mērķis ir, veicot ēku pārbūves un labiekārtošanas darbus adresēs Pils iela 7 un Pils iela 12, nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Mālpils novadā, tādējādi dodot iespēju pilngadīgām personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus savā dzīvesvietā vai pēc iespējas tuvu tai, kā arī paplašinot to iespējas dzīvei iekļaujošā sabiedrībā. 
Lai sasniegtu projekta mērķi un tiktu apmierinātas pēc iespējas plašākas mērķa grupas vajadzības, projektā plānota šāda sociālo pakalpojumu infrastruktūras nodrošināšana: 
1) DAC izveide, tādējādi nodrošinot mērķa grupas iespējas ikdienā uzlabot savas sociālās prasmes, piedaloties dažādās nodarbībās, saņemot profesionālu individuālu atbalstu. 
2) Grupu dzīvokļu izveide, lai nodrošinātu šo personu iespējas dzīvei iekļaujošā sabiedrībā un mazinātu to atkarību no ģimenes locekļu materiālā un fiziskā atbalsta, nodrošinātu profesionālu un individuālu atbalstu. 
3) "Atelpas brīža" pakalpojumu infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu īslaicīgi nepieciešama pakalpojuma sniegšanu gadījumos, kad mērķa grupas personas aprūpētājs objektīvu apstākļu dēļ īslaicīgi nespēj nodrošināt mērķa grupas personas aprūpi. 

 

 

Sīkāk par katru no šiem pakalpojumiem.

Pils ielā 12, divstāvu kopmītnes 1.stāva lielākā daļa tiks atvēlēta grupu dzīvokļu izveidei un atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai. Kopumā tiks izveidoti 8 grupu dzīvokļi, 1 no tiem būs piemērots personām ar kustību traucējumiem. Uz dzīvokļiem varēs pretendēt pilngadīgas personas ar GRT, kurām piešķirta I vai II invaliditātes grupa. Dzīvokļiem būs koplietošanas virtuve un atpūtas telpa. Ēkā paredzētas telpas atbalsta personālam. Atbalsta personāls tiks nodrošināts katram dzīvokļa iemītniekam atbilstoši personu ar GRT pašaprūpes iemaņu novērtējumam. Vienam tas būs vajadzīgs 24 stundas diennaktī, citam, iespējams, tikai kādu noteiktu darbību veikšanai. Grupu dzīvokļi būs kā ikdienas dzīvei pietuvināta vide.   To iemītnieki darīs tās pašas lietas, kā ikviens no mums - ies iepirkties, gatavos ēst, uzkops savu dzīvesvietu, maksās rēķinus utt. Vienīgā atšķirība, ka šo lietu paveikšanai kādam, iespējams, būs nepieciešama lielāka vai mazāka atbalsta personāla palīdzība. Prioritāte šo dzīvokļu izmantošanai būs Mālpils novadā deklarētām pilngadīgām personām ar GRT, kam piešķirta I vai II grupa.

Šajā pašā ēkas daļā tiks nodrošināts arī atelpas brīža pakalpojums. Šī pakalpojuma būtība ir tāda, ka ģimenes, kuru aprūpē ir pilngadīgas personas ar GRT I vai II grupu, varēs aprūpējamo ģimenes locekli līdz 8 dienām gada ietvaros ievietot atelpas brīža mītnē, kur par viņu šajā laikā parūpēsies atbalsta personāls. Ja aprūpējamā persona nav atstājama bez uzraudzības, tad personai, kas par viņu rūpējas ir apgrūtinātas vai pat nav iespējamas tādas elementāras lietas kā zobārsta, friziera, teātra utt. apmeklējums. Pakalpojuma pieejamība ļaus šiem cilvēkiem izdarīt šīs pašsaprotamās lietas vienlaikus neraizējoties par aprūpējamās personas aprūpi prombūtnes laikā. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai tiks iekārtotas divas istabiņas (vietas).  Pakalpojuma nodrošināšanas laikā būs pieejams atbalsta personāls, kas uzņemsies visas rūpes par personu ar GRT. Pakalpojumu varēs izmantot gan kā vienu nepārtrauktu 8 dienu laika periodu, gan izmantot to pa dienām, nepārsniedzot 8 dienas gadā.

Pils ielā 7, piecstāvu kopmītnes 1.stāva daļā, pārbūvējot neizmantotās telpas aiz bijušās ēdnīcas, tiks izveidots Dienas aprūpes centrs (DAC), kā vieta, kur socializēties, veicināt pašizaugsmi, nostiprināt dažādas iemaņas un dažādot tās. Arī DAC pakalpojuma saņēmēju mērķa grupa ir personas ar GRT (I vai II grupu). Ikdienā tieši darba atrašana un strādāšana nostiprina sociālās prasmes. Personu ar GRT iespējas atrast darbu ir stipri ierobežotas gan profesionālo iemaņu trūkumu dēļ, gan arī darba devēju aizspriedumu dēļ. Tieši DAC ar tajā sniegtajām iespējām būs vieta, kur šīs sociālās prasmes izkopt.

 

 

Šo trīs pakalpojumu infrastruktūras izveide ilgs līdz 30.04.2021. Par projekta īstenošanas gaitu papildus informāciju iespējams saņemt Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļā pie projektu vadītājas Elitas Kārkliņas, savukārt par iespēju izmantot grupu dzīvokļu pakalpojumu, DAC, atelpas brīža pakalpojumu var vērsties Mālpils novada Sociālajā dienestā. Vēlreiz atgādinām, ka iespējas saņemt šos pakalpojumus būs TIKAI personām ar GRT I vai II grupu un kuriem ir veikta personu izvērtēšana ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniemietvaros. Pakalpojumu sniegšanu plānotsuzsākt ne ātrāk kā 2021.gadā.

 

 

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 531 460,00 tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% jeb EUR 451 741,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 3.75% jeb EUR 19929,75, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 11,25% jeb EUR 10 859,14.

 
 

Elita Kārkliņa

Mālpils novada domes

Projektu vadītāja

 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti